Alea Jacta Est: het begin is gemaakt!

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 08-07-2018

De raadsperiode 2018-2022 is weer begonnen. Werd op 14 mei jl. het nieuwe college geïnstalleerd en het coalitieprogramma ‘Samen, Stabiel &Sterk’ door de raad unaniem omarmd als bestuurlijk kompas voor de komende 4 jaar, inmiddels zijn de eerste concrete stappen hierop volgend gezet. Alea Jacta Est: het begin is gemaakt!

Zo werd de voorjaarsnota onlangs door een grote raadsmeerderheid goedgekeurd. Een document dat de basis vormt voor de nieuwe Programmabegroting 2019-2022, waarin zoveel mogelijk benoemde zaken ingevuld en concreet gemaakt moeten worden.

Voor het nieuwe college nog geen gemakkelijke klus. Want hoewel het allemaal toch weer wat beter lijkt te gaan, ook financieel, zijn er toch nog wel enige flinke hobbels te overwinnen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Denk maar aan de tekorten op het gebied van de jeugdzorg. Een beleidsterrein, dat enkele jaren geleden door het Rijk werd overgedragen aan gemeenten. Maar wel vergezeld van een fikse budgettaire bezuiniging! Terwijl iedereen weet dat de vraag naar zorg bij jongeren in onze steeds complexer wordende samenleving eerder toe- dan afneemt. Kortom, een welhaast onmogelijke klus voor gemeenten, ook voor Veldhoven. Gelukkig hebben we met GBV-wethouder Mariënne van Dongen-Lamers een zeer kundige bestuurder, om dit proces in zo goed mogelijke banen te leiden.

In elk geval ziet GBV heel veel terug van de eigen programmapunten waarmee de verkiezingen werd ingestoken. Onder meer via deze website zullen we verslag doen van zaken, die daarvan worden gerealiseerd. Want onze stelling is en blijft:

Zeggen is 1, doen is Lijst 2!

Ook staan we aan de vooravond van de komst van een nieuwe burgemeester. Dat proces is inmiddels ook opgestart en wij hopen ergens eind oktober, begin november 2018 een nieuwe burgervader of-moeder in ons bestuurlijke midden te mogen begroeten. Uiteraard is ook GBV benieuwd wie uiteindelijk wordt uitverkoren het mooie ambt van burgemeester in Veldhoven te mogen gaan bekleden. Wij hebben alle vertrouwen in onze vertrouwenscommissie, die een eerste selectie en voordracht moet doen.

In de afgelopen maanden na aanvang van deze periode is meermaals gebleken dat de sfeer tussen zowel de coalitiefracties als binnen de nieuwe wethoudersploeg meer dan uitstekend genoemd mag worden. Dit geeft vertrouwen in de komende raadsperiode. Want samenwerking begint toch grotendeels met vertrouwen hebben in elkaar en elkaar wat gunnen. Dat is de basis van vruchtbare stabiele verhoudingen.

GBV blijft met groot enthousiasme aan het werk voor Veldhoven en onze kiezers!