Programma 2022-2026

Lokaal krachtig!

Al meer dan vijftig jaar vertegenwoordigt GBV Veldhovense kiezers. Waar we de komende periode mee aan de slag willen voor Veldhoven, vindt u hieronder in ons verkiezingsprogramma. De manier waaróp we dat doen is eenvoudig: rustig, vanuit een brede politieke ervaring en met verstand van zaken. We zijn geen schreeuwers of eendagsvlieg, maar we spreken met voor- en tegenstanders en proberen na een goede discussie in de fractie, waarin jong en wat ouder samenkomen, het belang van Veldhoven zo goed mogelijk te dienen. Ook ná de verkiezingen.

Algemeen

Algemeen

De gemeentelijke politiek is aan een herijking toe. Wij willen dan ook de verkiezingen in met een eerlijk verhaal, een gebalanceerd verhaal dat de ogen niet sluit voor de realiteit, namelijk dat we als gemeente steeds zwaarder belast worden met steeds meer en grotere (Rijks)taken. Wij willen die graag (laten) uitvoeren met en voor u: alle Veldhovenaren!

Daarnaast wil GBV de zelfstandigheid en eigenheid van Veldhoven koesteren. GBV kan niet ontkennen dat Veldhoven steeds stedelijker wordt, maar wil oog en oor houden voor de kleine kwesties op wijk- en buurtniveau.

(meer…)

Ruimtelijk domein

Ruimtelijk domein

Er is hard gewerkt in de ruimtelijke omgeving afgelopen jaren. En dat zorgt zowel voor druk als voor verlichting in Veldhoven. Het toegenomen werkverkeer wordt (regionaal) in goede banen geleid op en om de Kempenbaan. De woningbouwopgave is groots aangepakt en leidt tot grote in- en uitbreidingsplannen in Veldhoven; ook voor starters. Zoals gezegd verwacht GBV een verdere verstedelijking in Veldhoven, waarbij we oog willen houden voor onze buurten en wijken.

Wat willen we nog?

(meer…)

Sociaal domein

Sociaal domein

Een aantal van de grote, nieuwe zorgtaken vanuit het Rijk liggen binnen het sociaal domein. In 2015 kregen we al de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, de komende bestuursperiode komen daar de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bij.

Wat willen we nog?

(meer…)

Duurzaamheid en energietransitie

Duurzaamheid en energietransitie

Deze thema’s worden steeds belangrijker voor onze toekomst en moeten veel hoger op de gemeentelijke agenda komen. Belangrijk punt daarbij voor GBV is dat ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen investeren in energiezuinigheid om te voorkomen dat ze geldproblemen krijgen door stijgende energielasten.

Wat willen we nog?

(meer…)

Bedrijven, cultuur en vrije tijd

Bedrijven, cultuur en vrije tijd

Veldhoven is een belangrijke gemeente met circa 46.000 inwoners en veel grote en kleine werkgevers in de Brainportregio. Iedereen hecht uiteraard aan infrastructuur en woningbouw, maar ook aan goede culturele en vrijetijdsvoorzieningen. We zijn een gemeente waar leven in de brouwerij moet zijn voor jong en oud. GBV vindt al jarenlang dat deze voorzieningen geld mogen kosten. We proberen nu te vaak voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Wel een zwembad, maar geen extra kosten. Wel een theater, maar tegelijkertijd erop bezuinigen. Daar zijn we klaar mee.

Wat willen we nog?

(meer…)

Bijlage bij het programma

Bijlage bij het programma

In de aanloop naar de verkiezingen worden ons soms ook vragen en kwesties voorgelegd over zaken, die niet in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Maar waarover toch een partijstandpunt wordt gevraagd en verwacht. Deze nemen wij na interne afstemming en afweging zoveel mogelijk op in deze bijlage.

(meer…)

Wat deden we voor u?

Wat deden we voor u?

Deze raadsperiode maakt GBV helaas geen deel uit van de coalitie, die de wethouders levert. Onze partij moet zich laten gelden als oppositiepartij. Na 8 jaar toch wel weer even wennen. Maar ook in deze nieuwe rol zal GBV zich met enthousiasme blijven inzetten voor de Veldhovense gemeenschap.

Wat hebben we gedaan vanaf maart 2022?

1. Ingezet voor realisatie uitbreiding gemeenschapshuis d’n Bond.

In de vorige bestuursperiode is er met enige regelmaat overleg geweest tussen de gemeente en het bestuur van het gemeenschapshuis D’n Bond in Veldhoven-dorp. Het ging daarbij om een uitbreiding van het gemeenschapshuis, waardoor het fysiek mogelijk kon worden om het VMK (Veldhovens Muziek Korps) onderdak te bieden in deze accommodatie. Het vorige gemeentebestuur was hier al een voorstander van, mede omdat het VMK haar vroegere oefenruimte was kwijtgeraakt, en de weg leek dan ook vrij om snel aan de gang te gaan met de realisatie. Omdat alsnog vertraging dreigde, heeft GBV het huidige college gevraagddeze kwestie met grote spoed op te pakken teneinde gemeenschapshuis  D’n Bond de gelegenheid te bieden de voorgestane uitbreiding van haar accommodatie z.s.m. te kunnen realiseren, mede gelet op de eerder gewekte verwachtingen.

2. Invalidenparkeerplaatsen bij ingang nieuwe zwembad

Bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces 2022 kwam via het Vragenhalfuur de kwestie ‘invalidenparkeerplaatsen zwembad’ aan de orde. Wethouder Van Broekhoven (HvV) gaf aan geen mogelijkheden te zien de parkeersituatie voor mensen met een beperkte mobiliteit ter plaatse te kunnen verbeteren. Met name ook vanwege het ontbreken van budget. De GBV-fractie was op dat moment al inhoudelijk bezig met deze kwestie en vroeg het College of men toch bereid was om in de directe omgeving van de zuidkant van de toegangsweg naar de ingang van het zwembad alsnog 2 (tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen te realiseren. Dat is alsnog toegezegd.

3. Aandacht voor komst Islamplanning in kom van Zeelst

Met de komst van de Stichting Islamplanning in de kern van Zeelst is een hoop onrust ontstaan in dit kerkdorp. Uiteraard is de uitgevoerde brandstichting volstrekt niet acceptabel. GBV vraagt het college van Burgemeester en Wethouders wel om,nadrukkelijker dan tot dan toe het geval was, de hele kwestie te benaderen vanuit het oogpunt van veiligheid en openbare orde. De vraag of de Stichting de meest geschikte locatie heeft gevonden zou daarbij voor GBV onderwerp van overweging kunnen zijn.

4. Opvang statushouders en asielzoekers

Laat een ding helder zijn: ook GBV verafschuwde in augustus 2022 de situatie met betrekking tot opvang en huisvesting van statushouders en asielzoekers in Ter Apel en vond dat dit een land als Nederland onwaardig was. En dat dit zo snel mogelijk moest worden opgelost. Maar GBV vroeg wel aandacht voor het feit, dat de problemen vooral zijn veroorzaakt door Haags beleid. En dat het dus niet reëel was dit maar weer over de schutting te kiepen bij de gemeenten. De rijksoverheid diendesnel met een totaalplan komen met daarin zeker ook oog voor de juiste woonperspectieven voor onze eigen inwoners. Dat leek ook alleszins redelijk, zeker gezien de verzuchting van CDA-kamerlid Anne Kuiken: ‘We hebben een puinhoop gemaakt van onze asielopvang.’

5. Aandacht overlast visvijver de Vlasroot
De GBV-fractie kreeg een brandbrief onder ogen van omwonenden van visvijver De Vlasroot. Daarin vroegen zij aandacht voor de grote overlast van illegale kampeerders rond deze vijver. Daarop stelde GBV in de raad vragen over deze kwestie aan het gemeentebestuur. Het college liet weten dat er een beveiligingsbedrijf zou worden ingehuurd om extra toezicht te gaan houden.

6. Vragen over daklozenopvang in Eindhoven aan de grens met Zeelst
De gemeente Eindhoven gaat nachtopvang van daklozen aan de grens met Zeelst organiseren in een grote tent. Dit betreft een bijzonder zware doelgroep, die geen reguliere hulp wil aanvaarden. GBV heeft er op aangedrongen, dat wordt voorkomen dat deze groep overdag gaat rondhangen in Veldhoven en dat het gemeentebestuur aan Eindhoven met klem verzoekt om zo snel mogelijk vervoer te regelen naar andere locaties in Eindhoven.

7. Aanvullende maatregelen voor mensen met een smalle beurs
Eind september was duidelijk dat we in Nederland steeds meer te maken gaan krijgen met exploderende energieprijzen en hoge inflatie. Dat dit vooral de mensen met een smalle beurs zou treffen, was duidelijk. Vanuit het rijk werden daarop ook een aantal maatregelen afgekondigd. Het is maar zeer de vraag of dit afdoende zal zijn voor veel mensen. Omdat we bij de behandeling van BURAP II onder meer hoorden, dat de OZB een hogere opbrengst in 2022 zou opleveren (bijna € 500.000,-), heeft GBV per brief gevraagd aan het College om aanvullende maatregelen te overwegen voor  genoemde doelgroep, te betalen uit de meevaller in de OZB. Zo snijdt het mes aan 2 kanten: het teveel aan OZB wordt teruggegeven aan de mensen, maar vooral aan degenen, die dit het hardste nodig hebben.

8. Gevraagd om minder stijging OZB en verlaging van de hondenbelasting

Bij de Algemene Beschouwingen op 7 en 8 november hebben we nadrukkelijk ervoor gepleit om de OZB minder te verhogen vanaf 2023 en de hondenbelasting vanaf 2024 te verlagen naar maximaal € 50,- per hond (dit laatste was een verkiezingsbelofte van GBV). Hiervoor waren goede argumenten te geven plus het feit dat het op dit moment voor veel mensen ook al moeilijk genoeg is op financieel gebied. Helaas kregen we alleen steun van de VVD voor onze voorstellen, de andere partijen gingen hierin helaas niet mee.

9. Aandacht gevraagd voor meer beweegvoorzieningen voor tieners

Bij de Algemene Beschouwingen hebben we ook aandacht gevraagd voor het feit, dat er in Veldhoven nog maar heel weinig adequate voorzieningen voor tieners zijn, die hen uitdagen meer te gaan bewegen. Naar onze informatie zijn er dat op dit moment nog maar een stuk of 4. Onze motie hierover werd door de raad unaniem gesteund.

10. Mogelijkheden voor starters- en stimuleringsleningen nogmaals communiceren

De huidige woningmarkt is lastig. Voor starters vanwege veelal te hoge koopprijzen, voor mensen die hun huis willen verduurzamen of levensloopbestendig maken zijn de materiaalkosten schrikbarend duur geworden. Mensen kunnen eventueel in aanmerking komen voor een starters- of stimuleringslening, wat hun mogelijkheden alsnog kan verruimen. Wij hebben erop aangedrongen om via de diverse communicatiekanalen, die de gemeente heeft, deze leningen nogmaals actief onder de aandacht van het publiek te brengen. Ook deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.

11. Start snel een bewustwordingscampagne over ‘het nieuwe normaal’ in de zorg

En tenslotte ondersteunde de raad (m.u.v. D66) het voorstel van GBV om op korte termijn een bewustwordingscampagne te starten in overleg met de diverse (zorg-)organisaties en belangenverenigingen om ‘het nieuwe normaal’ over het voetlicht te brengen bij àlle belanghebbenden. Voor de duidelijkheid, met ‘het nieuwe normaal’ bedoeld het Rijk, dat langer thuiswonenden vanwege capaciteitstekorten in de zorg lang niet altijd de zorg krijgen die nodig is. Dat doorstroming naar beschermd wonen of een verzorgingshuis evenmin altijd haalbaar is. En dat dus de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers alsmede de digitalisering van de zorg noodzakelijk zal worden om knelpunten op te lossen. We moeten de mensen hierop gaan voorbereiden, hiermee is haast geboden, gezien de reeds vele schrijnende situaties, die zich helaas al beginnen voor te doen.

12. Woningbouwplan Djept volmondig gesteund

In maart en april werd het bestemmingsplan Djept (wijk De Polders) voorgelegd aan de raad. Dit om een inbreidingsplan van zo’n 300 woningen mogelijk te maken aan de Noordzijde van de Heerbaan. De voorbereiding hiervan was al begonnen in de vorige raadsperiode en kreeg nu zijn beslag. GBV was al een groot voorstander van de realisatie van dit plan en steunde ook nu zonder voorbehoud het voorgelegde bestemmingsplan.

13. De Woon(zorg)visie 2023-2027

Aan het einde van de vorige bestuursperiode werd de actualisatie van de vorige woonvisie (2016) opgestart. De definitieve versie werd nu aangeboden aan de raad. Voor de eerste keer kreeg ook het Wonen met Zorg daarin uitgebreid speciale aandacht. GBV kon zich in de uitgangspunten van de nieuwe Woon(zorg)visie vinden. Met name de ambitie om de komende jaren zo’n 5.000 woningen te willen realiseren vindt GBV van belang voor de ontwikkeling van Veldhoven. Wel met de nadrukkelijke kanttekening, dat dit verdere verstedelijking van Veldhoven zal gaan betekenen met veel inbreiding en meer hoogbouw. Om die steun voor de bouwplannen te onderstrepen diende GBV 2 amendementen in om de gevraagde financiële middelen definitief op te nemen in de begroting vanaf 2024 en om eerder geld beschikbaar te stellen voor de benodigde personele capaciteit (niet per 1 januari 2024 maar per 1 juli 2023!). Deze voorstellen kregen de unanieme steun van de raad.

14. Opvang en huisvesting vluchtelingen

Ook werd in maart/april in de raad gesproken over de uitgangspunten voor de opvang en huisvesting van diverse groepen: statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. Een grote opgave komt daarvoor op het bordje van de gemeente te liggen de komende tijd. Hiervoor moeten allereerst plekken worden gevonden, waar dit kan. Dit is in eerste instantie de bevoegdheid van het College. Maar GBV heeft er stevig voor gepleit, dat deze plekken niet ten koste moeten gaan van de reguliere bouwplannen en dat het College de gemeenteraad goed op de hoogte houdt van de keuze van mogelijke locaties en de motivering waarom die gekozen zijn. Want uiteindelijk is toch de raad als hoogste orgaan in de gemeente verantwoordelijk voor alles. En, indien nodig, zal GBV niet schromen het College ter verantwoording te roepen voor bepaalde keuzes.

15. Fietsontsluiting van Huysackers (Zilverackers)

GBV was en blijft hierover van mening dat dit het beste gedaan kan worden via een nieuw fietspad aan de Noordkant van het park De Vogelzang. Daarmee is niet iedereen het eens. Ook de huidige coalitie wil dat anders doen, via een route door de Sitterlaan. Nu hebben de bewoners van de nieuwe wijk Huysackers (voor wie de ontsluiting vooral is bedoeld!) gevraagd om het plan van de coalitie alsnog te heroverwegen. Zij zijn dezelfde mening toegedaan als GBV. Daarom steunt GBV dat verzoek uiteraard, maar het college lijkt niet van zins toe te geven aan de wens van de bewoners.

16. Aandacht voor de verkeerssituatie op de Kempenbaan m.b.t. HOV-4

Het plan bestaat om een nieuwe HOV-verbinding te realiseren tussen het station in Eindhoven en bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Uiteraard met name bedoeld om de vele nieuwe werknemers van ASML ter wille te zijn. Nu vrezen de ondernemers van De Run dat de totale bereikbaarheid van hun bedrijventerrein gevaar loopt. Immers, als een stroom van bussen in de voorrang komt bij de verkeerslichten – met name in de spitsuren! – dan wordt de weg oversteken wel heel erg moeilijk. GBV en VVD hebben daarom in een gezamenlijke brief het College gevraagd hierover in overleg te treden met de andere partners van dit project. Om te bezien of er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn zoals ondertunneling van kruispunten. Wordt zeker vervolgd.

17. Aandacht voor de slechte kwaliteit van de fietspaden in Veldhoven

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van de fietspaden in Veldhoven. Dat laat zich op diverse plekken eenvoudig vaststellen. Draai maar eens komende vanaf de Sterrenlaan rechtsaf het fietspad langs de Heerbaan op. Dan zie je meteen wat GBV bedoelt. We begrijpen ook nog wel hoe dit heeft kunnen ontstaan: de noodzakelijke bezuinigingen op onder meer het beheer van de afgelopen jaren eisen nu hun tol. Maar nu moet er toch echt iets gedaan worden op dit punt. Zeker als we om diverse redenen het fietsen willen stimuleren en het autogebruik wat terug dringen. GBV heeft hierover per brief aandacht gevraagd bij de verantwoordelijke wethouder (mevr. Giesbertz D66) in het licht van de komende begroting en de actualisatie van de beheerplannen in Veldhoven.

18. Subsidie voor toekomstige gemeentelijke monumenten

In de raad van oktober 2023 kwam aan de orde, dat er binnen afzienbare tijd panden aangewezen zouden gaan worden als gemeentelijk monument. Iets, waarvan GBV allang voorstander was. Waarbij echter niet werd gesproken over een financiële tegemoetkoming voor de eigenaren daarvan. De status van gemeentelijk monument brengt extra verplichtingen (dus kosten!) met zich mee. Daarom drong GBV er op aan om dan wel iets te regelen in dat verband. Dat is niet meer dan redelijk en geldt immers ook voor rijksmonumenten. Een motie hiervoor werd door de raad unaniem goedgekeurd.

19. Diverse zaken met succes ingebracht bij de algemene beschouwingen 

Bij de Algemene Beschouwingen werden met succes een aantal zaken door GBV, al dan niet samen met andere partijen voor het voetlicht gebracht, zoals:

  • De mogelijkheid te onderzoeken om het bouwen van pre-mantelzorgwoningen bij de woning van een van de kinderen of een andere naaste toe te staan voor AOW’ers.
  • De technische kwaliteit van honden-uitrenterreinen te verbeteren: volledig omheinen (zodat honden niet zomaar de straat op kunnen rennen) en een afvalbak met zitbankje bij plaatsen.
  • Het aanbrengen van kabelgootjes in de bestrating bij tussenwoningen, zodat de bewoners toch een elektrische auto kunnen opladen via een eigen stroomkabel.
  • Dat er voor eind maart 2024 een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum komt met fysieke bewaking.
  • Het beschikbare budget voor starters opnieuw wordt aangevuld tot 2 miljoen euro en tevens wordt bekeken of het nodig is het maximale leenbedrag te verhogen € 35.000 naar € 40.000


Wat hebben we gerealiseerd tussen 2018 en 2022?

(meer…)