Verkiezingsprogramma 2018

Open, Eerlijk & Eensgezind!

Al meer dan vijftig jaar vertegenwoordigt GBV Veldhovense kiezers. Waar we de komende periode mee aan de slag willen voor Veldhoven, vindt u hieronder in ons verkiezingsprogramma. De manier waaróp we dat doen is eenvoudig: rustig, vanuit een brede politieke ervaring en met verstand van zaken. We zijn geen schreeuwers of eendagsvlieg, maar we spreken met voor- en tegenstanders en proberen na een goede discussie in de fractie, waarin jong en wat ouder samenkomen, het belang van Veldhoven zo goed mogelijk te dienen. Ook ná de verkiezingen.

Geld

Geld

In Veldhoven mag geld niet altijd leidend zijn, maar het is wel belangrijk om onze ambities te kunnen verwezenlijken. GBV wil zuinig met de middelen omgaan, maar ook niet afbreken wat Veldhoven tot Veldhoven maakt.

De woonlasten moeten in balans zijn met wat Veldhoven de inwoners te bieden heeft. Kiezen we voor extra kwaliteit, dan hangt daar een prijskaartje aan.

Jong zijn

Jong zijn

In Veldhoven krijgen jongeren alle kansen om hier een goede toekomst op te kunnen bouwen. De meesten kunnen dat prima zelf en dragen bij aan een levendig Veldhoven.

Voor jongeren die zorg nodig hebben, is die beschikbaar. Voor hen die overlast veroorzaken, volgt eerst een gesprek en dan een steviger aanpak. Starters die een huurhuis willen, komen nu vaak op een wachtlijst. Deze wachtlijsten voor sociale huur zijn GBV een doorn in het oog.

 • Effectieve aanpak voor hangjongeren o.a.
 • door inzet jeugdboa’s. Jeugdzorg beschikbaar én betaalbaar krijgen.
Leven

Leven

In Veldhoven is altijd wat te doen. Veel sport-, cultuur-, wijk- en andere activiteiten worden door onze inwoners, verenigingen en ondernemers opgestart, soms met (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente.

Het zwembad, het theater, de bibliotheek en de muziekschool zorgen voor leven in de brouwerij op een wat grotere schaal. We vinden het passen binnen Veldhoven dat we onze grote én kleinere voorzieningen zo veel mogelijk behouden.

 • Muziekschool en zwembad blijven behouden
 • Levendigheid in wijken blijft aandacht houden
Meedoen

Meedoen

In Veldhoven kan iedereen meedoen. We hebben aandacht voor toegankelijkheid en zijn voortdurend in gesprek met diverse doelgroepen en individuele inwoners om zaken te verbeteren.

Dat geldt ook voor nieuwe ontwikkelingen in Veldhoven. We sluiten aan bij bewonersinitiatieven of vragen inwoners met de gemeente mee te denken over nieuw beleid. Ook met onze wijkplatforms en andere belangengroepen gaan we graag in gesprek. Samen kom je verder.

 • Via ‘Veldhoven aan Tafel’ in gesprek blijven met diverse doelgroepen.
 • Uitvoering VN-verdrag m.b.t. participatie, zodat ook echt iedereen kan meedoen.
Omgeving

Omgeving

In Veldhoven hebben we oog voor de omgeving. Ook de openbare ruimte moet schoon, heel en veilig zijn. Dat geldt voor de straten, de bermen en het openbaar groen. GBV wil daar nadrukkelijk oog voor blijven houden.

 • Groenonderhoud blijft aandacht vragen.
 • Melders van overlast of vervuiling ontvangen heldere terugkoppeling op hun klacht.
 • Veiligheid en toezicht blijft belangrijk.
Ondernemen

Ondernemen

In Veldhoven is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Veldhoven is een belangrijke speler in de Brainportregio en dat willen we graag zo houden. Regionale samenwerking en een uniforme aanpak richting ondernemers moet helpen om het speelveld voor hen overzichtelijk te maken. Met goede dienstverlening vanuit de gemeente heten we ondernemers van harte welkom.

 • Habraken aantrekkelijk houden voor ondernemers.
 • Bestaande industrieterreinen en winkelcentra toekomstbestendig maken.
Oud(er) worden

Oud(er) worden

In Veldhoven zorgen we voor elkaar en speciaal voor mensen die zorgbehoevend zijn. We bieden ruimte aan ontmoeten met een breed activiteitenaanbod voor iedereen. En voor wie de (mantel)zorg te zwaar wordt, bieden we ondersteuning.

Langer thuis wonen voor ouderen en mensen met een zorgbehoefte moet een écht alternatief zijn voor opname in een instelling. Dus weg met de wachtlijsten voor zorg en passende ondersteuning thuis met inzet van vrijwilligers én techniek waar het kan.

Verkeer

Verkeer

In Veldhoven zijn de wegen goed onderhouden en is het veilig. Knelpunten in veiligheid worden opgelost en de aanleg van de nieuwe wegenstructuur moet de bestaande wegen verder ontlasten. We willen aandacht houden voor de verkeersdruk
die op diverse plekken ervaren wordt.

Een oplossing is er niet altijd direct, maar we blijven proberen de bereikbaarheid en de ervaren overlast in balans te houden.

 • Kruispunt Nieuwstraat/Kromstraat wordt aangepakt.
 • Straatverlichting verlengde Heerbaan en Oersebaan.
 • Blijvend aandacht voor overlast van vliegverkeer.
Werken

Werken

In Veldhoven wordt hard gewerkt. Voor wie dat (nog) niet kan, is er een financieel vangnet in de vorm van een uitkering en uitgebreide minimaregelingen.

De arbeidsmarkt in de regio is sterk en trekt verder aan. Wie daar nog niet van profiteert, wordt gevraagd een andere bijdrage te leveren in Veldhoven. Vrijwilligerswerk dat aansluit bij achtergrond of interesses kan de opstap naar een baan zijn, terwijl ondertussen anderen weer geholpen zijn.

 • Vanuit één locatie helpen we inwoners met een kleine beurs eenvoudig verder.
 • Vrijwilligerswerk gaat vooraf aan sollicitatiedrang voor hen die moeilijker aan werk kunnen komen.
Wonen

Wonen

In Veldhoven is het goed wonen. Zilverackers moet een mooie afronding van Veldhoven gaan vormen met duurzame en betaalbare nieuwbouw in een fijne groene omgeving. Dat groene karakter moet ook in bestaande wijken zoveel mogelijk behouden blijven. Leefbaarheid staat voorop.

 • Waar mogelijk duurzaam bouwen in Zilverackers
 • Groen behouden en/of toevoegen in bestaande wijken