Programma 2022-2026

Lokaal krachtig!

Al meer dan vijftig jaar vertegenwoordigt GBV Veldhovense kiezers. Waar we de komende periode mee aan de slag willen voor Veldhoven, vindt u hieronder in ons verkiezingsprogramma. De manier waaróp we dat doen is eenvoudig: rustig, vanuit een brede politieke ervaring en met verstand van zaken. We zijn geen schreeuwers of eendagsvlieg, maar we spreken met voor- en tegenstanders en proberen na een goede discussie in de fractie, waarin jong en wat ouder samenkomen, het belang van Veldhoven zo goed mogelijk te dienen. Ook ná de verkiezingen.

Algemeen

Algemeen

De gemeentelijke politiek is aan een herijking toe. Wij willen dan ook de verkiezingen in met een eerlijk verhaal, een gebalanceerd verhaal dat de ogen niet sluit voor de realiteit, namelijk dat we als gemeente steeds zwaarder belast worden met steeds meer en grotere (Rijks)taken. Wij willen die graag (laten) uitvoeren met en voor u: alle Veldhovenaren!

Daarnaast wil GBV de zelfstandigheid en eigenheid van Veldhoven koesteren. GBV kan niet ontkennen dat Veldhoven steeds stedelijker wordt, maar wil oog en oor houden voor de kleine kwesties op wijk- en buurtniveau.

(meer…)

Ruimtelijk domein

Ruimtelijk domein

Er is hard gewerkt in de ruimtelijke omgeving afgelopen jaren. En dat zorgt zowel voor druk als voor verlichting in Veldhoven. Het toegenomen werkverkeer wordt (regionaal) in goede banen geleid op en om de Kempenbaan. De woningbouwopgave is groots aangepakt en leidt tot grote in- en uitbreidingsplannen in Veldhoven; ook voor starters. Zoals gezegd verwacht GBV een verdere verstedelijking in Veldhoven, waarbij we oog willen houden voor onze buurten en wijken.

Wat willen we nog?

(meer…)

Sociaal domein

Sociaal domein

Een aantal van de grote, nieuwe zorgtaken vanuit het Rijk liggen binnen het sociaal domein. In 2015 kregen we al de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, de komende bestuursperiode komen daar de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bij.

Wat willen we nog?

(meer…)

Duurzaamheid en energietransitie

Duurzaamheid en energietransitie

Deze thema’s worden steeds belangrijker voor onze toekomst en moeten veel hoger op de gemeentelijke agenda komen. Belangrijk punt daarbij voor GBV is dat ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen investeren in energiezuinigheid om te voorkomen dat ze geldproblemen krijgen door stijgende energielasten.

Wat willen we nog?

(meer…)

Bedrijven, cultuur en vrije tijd

Bedrijven, cultuur en vrije tijd

Veldhoven is een belangrijke gemeente met circa 46.000 inwoners en veel grote en kleine werkgevers in de Brainportregio. Iedereen hecht uiteraard aan infrastructuur en woningbouw, maar ook aan goede culturele en vrijetijdsvoorzieningen. We zijn een gemeente waar leven in de brouwerij moet zijn voor jong en oud. GBV vindt al jarenlang dat deze voorzieningen geld mogen kosten. We proberen nu te vaak voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Wel een zwembad, maar geen extra kosten. Wel een theater, maar tegelijkertijd erop bezuinigen. Daar zijn we klaar mee.

Wat willen we nog?

(meer…)

Bijlage bij het programma

Bijlage bij het programma

In de aanloop naar de verkiezingen worden ons soms ook vragen en kwesties voorgelegd over zaken, die niet in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Maar waarover toch een partijstandpunt wordt gevraagd en verwacht. Deze nemen wij na interne afstemming en afweging zoveel mogelijk op in deze bijlage.

(meer…)

Wat deden we voor u?

Wat deden we voor u?

Deze raadsperiode maakt GBV helaas geen deel uit van de coalitie, die de wethouders levert. Onze partij moet zich laten gelden als oppositiepartij. Na 8 jaar toch wel weer even wennen. Maar ook in deze nieuwe rol zal GBV zich met enthousiasme blijven inzetten voor de Veldhovense gemeenschap.

Wat hebben we gedaan vanaf maart 2022?

1. Ingezet voor realisatie uitbreiding gemeenschapshuis d’n Bond.

In de vorige bestuursperiode is er met enige regelmaat overleg geweest tussen de gemeente en het bestuur van het gemeenschapshuis D’n Bond in Veldhoven-dorp. Het ging daarbij om een uitbreiding van het gemeenschapshuis, waardoor het fysiek mogelijk kon worden om het VMK (Veldhovens Muziek Korps) onderdak te bieden in deze accommodatie. Het vorige gemeentebestuur was hier al een voorstander van, mede omdat het VMK haar vroegere oefenruimte was kwijtgeraakt, en de weg leek dan ook vrij om snel aan de gang te gaan met de realisatie. Omdat alsnog vertraging dreigde, heeft GBV het huidige college gevraagddeze kwestie met grote spoed op te pakken teneinde gemeenschapshuis  D’n Bond de gelegenheid te bieden de voorgestane uitbreiding van haar accommodatie z.s.m. te kunnen realiseren, mede gelet op de eerder gewekte verwachtingen.

2. Invalidenparkeerplaatsen bij ingang nieuwe zwembad

Bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces 2022 kwam via het Vragenhalfuur de kwestie ‘invalidenparkeerplaatsen zwembad’ aan de orde. Wethouder Van Broekhoven (HvV) gaf aan geen mogelijkheden te zien de parkeersituatie voor mensen met een beperkte mobiliteit ter plaatse te kunnen verbeteren. Met name ook vanwege het ontbreken van budget. De GBV-fractie was op dat moment al inhoudelijk bezig met deze kwestie en vroeg het College of men toch bereid was om in de directe omgeving van de zuidkant van de toegangsweg naar de ingang van het zwembad alsnog 2 (tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen te realiseren. Dat is alsnog toegezegd.

3. Aandacht voor komst Islamplanning in kom van Zeelst

Met de komst van de Stichting Islamplanning in de kern van Zeelst is een hoop onrust ontstaan in dit kerkdorp. Uiteraard is de uitgevoerde brandstichting volstrekt niet acceptabel. GBV vraagt het college van Burgemeester en Wethouders wel om,nadrukkelijker dan tot dan toe het geval was, de hele kwestie te benaderen vanuit het oogpunt van veiligheid en openbare orde. De vraag of de Stichting de meest geschikte locatie heeft gevonden zou daarbij voor GBV onderwerp van overweging kunnen zijn.

4. Opvang statushouders en asielzoekers

Laat een ding helder zijn: ook GBV verafschuwde in augustus 2022 de situatie met betrekking tot opvang en huisvesting van statushouders en asielzoekers in Ter Apel en vond dat dit een land als Nederland onwaardig was. En dat dit zo snel mogelijk moest worden opgelost. Maar GBV vroeg wel aandacht voor het feit, dat de problemen vooral zijn veroorzaakt door Haags beleid. En dat het dus niet reëel was dit maar weer over de schutting te kiepen bij de gemeenten. De rijksoverheid diendesnel met een totaalplan komen met daarin zeker ook oog voor de juiste woonperspectieven voor onze eigen inwoners. Dat leek ook alleszins redelijk, zeker gezien de verzuchting van CDA-kamerlid Anne Kuiken: ‘We hebben een puinhoop gemaakt van onze asielopvang.’

5. Aandacht overlast visvijver de Vlasroot
De GBV-fractie kreeg een brandbrief onder ogen van omwonenden van visvijver De Vlasroot. Daarin vroegen zij aandacht voor de grote overlast van illegale kampeerders rond deze vijver. Daarop stelde GBV in de raad vragen over deze kwestie aan het gemeentebestuur. Het college liet weten dat er een beveiligingsbedrijf zou worden ingehuurd om extra toezicht te gaan houden.

6. Vragen over daklozenopvang in Eindhoven aan de grens met Zeelst
De gemeente Eindhoven gaat nachtopvang van daklozen aan de grens met Zeelst organiseren in een grote tent. Dit betreft een bijzonder zware doelgroep, die geen reguliere hulp wil aanvaarden. GBV heeft er op aangedrongen, dat wordt voorkomen dat deze groep overdag gaat rondhangen in Veldhoven en dat het gemeentebestuur aan Eindhoven met klem verzoekt om zo snel mogelijk vervoer te regelen naar andere locaties in Eindhoven.

7. Aanvullende maatregelen voor mensen met een smalle beurs
Eind september was duidelijk dat we in Nederland steeds meer te maken gaan krijgen met exploderende energieprijzen en hoge inflatie. Dat dit vooral de mensen met een smalle beurs zou treffen, was duidelijk. Vanuit het rijk werden daarop ook een aantal maatregelen afgekondigd. Het is maar zeer de vraag of dit afdoende zal zijn voor veel mensen. Omdat we bij de behandeling van BURAP II onder meer hoorden, dat de OZB een hogere opbrengst in 2022 zou opleveren (bijna € 500.000,-), heeft GBV per brief gevraagd aan het College om aanvullende maatregelen te overwegen voor  genoemde doelgroep, te betalen uit de meevaller in de OZB. Zo snijdt het mes aan 2 kanten: het teveel aan OZB wordt teruggegeven aan de mensen, maar vooral aan degenen, die dit het hardste nodig hebben.

8. Gevraagd om minder stijging OZB en verlaging van de hondenbelasting

Bij de Algemene Beschouwingen op 7 en 8 november hebben we nadrukkelijk ervoor gepleit om de OZB minder te verhogen vanaf 2023 en de hondenbelasting vanaf 2024 te verlagen naar maximaal € 50,- per hond (dit laatste was een verkiezingsbelofte van GBV). Hiervoor waren goede argumenten te geven plus het feit dat het op dit moment voor veel mensen ook al moeilijk genoeg is op financieel gebied. Helaas kregen we alleen steun van de VVD voor onze voorstellen, de andere partijen gingen hierin helaas niet mee.

9. Aandacht gevraagd voor meer beweegvoorzieningen voor tieners

Bij de Algemene Beschouwingen hebben we ook aandacht gevraagd voor het feit, dat er in Veldhoven nog maar heel weinig adequate voorzieningen voor tieners zijn, die hen uitdagen meer te gaan bewegen. Naar onze informatie zijn er dat op dit moment nog maar een stuk of 4. Onze motie hierover werd door de raad unaniem gesteund.

10. Mogelijkheden voor starters- en stimuleringsleningen nogmaals communiceren

De huidige woningmarkt is lastig. Voor starters vanwege veelal te hoge koopprijzen, voor mensen die hun huis willen verduurzamen of levensloopbestendig maken zijn de materiaalkosten schrikbarend duur geworden. Mensen kunnen eventueel in aanmerking komen voor een starters- of stimuleringslening, wat hun mogelijkheden alsnog kan verruimen. Wij hebben erop aangedrongen om via de diverse communicatiekanalen, die de gemeente heeft, deze leningen nogmaals actief onder de aandacht van het publiek te brengen. Ook deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.

11. Start snel een bewustwordingscampagne over ‘het nieuwe normaal’ in de zorg

En tenslotte ondersteunde de raad (m.u.v. D66) het voorstel van GBV om op korte termijn een bewustwordingscampagne te starten in overleg met de diverse (zorg-)organisaties en belangenverenigingen om ‘het nieuwe normaal’ over het voetlicht te brengen bij àlle belanghebbenden. Voor de duidelijkheid, met ‘het nieuwe normaal’ bedoeld het Rijk, dat langer thuiswonenden vanwege capaciteitstekorten in de zorg lang niet altijd de zorg krijgen die nodig is. Dat doorstroming naar beschermd wonen of een verzorgingshuis evenmin altijd haalbaar is. En dat dus de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers alsmede de digitalisering van de zorg noodzakelijk zal worden om knelpunten op te lossen. We moeten de mensen hierop gaan voorbereiden, hiermee is haast geboden, gezien de reeds vele schrijnende situaties, die zich helaas al beginnen voor te doen.


Wat hebben we gerealiseerd tussen 2018 en 2022?

(meer…)