Programma 2022-2026

Lokaal krachtig!

Al meer dan vijftig jaar vertegenwoordigt GBV Veldhovense kiezers. Waar we de komende periode mee aan de slag willen voor Veldhoven, vindt u hieronder in ons verkiezingsprogramma. De manier waaróp we dat doen is eenvoudig: rustig, vanuit een brede politieke ervaring en met verstand van zaken. We zijn geen schreeuwers of eendagsvlieg, maar we spreken met voor- en tegenstanders en proberen na een goede discussie in de fractie, waarin jong en wat ouder samenkomen, het belang van Veldhoven zo goed mogelijk te dienen. Ook ná de verkiezingen.

Algemeen

Algemeen

De gemeentelijke politiek is aan een herijking toe. Wij willen dan ook de verkiezingen in met een eerlijk verhaal, een gebalanceerd verhaal dat de ogen niet sluit voor de realiteit, namelijk dat we als gemeente steeds zwaarder belast worden met steeds meer en grotere (Rijks)taken. Wij willen die graag (laten) uitvoeren met en voor u: alle Veldhovenaren!

Daarnaast wil GBV de zelfstandigheid en eigenheid van Veldhoven koesteren. GBV kan niet ontkennen dat Veldhoven steeds stedelijker wordt, maar wil oog en oor houden voor de kleine kwesties op wijk- en buurtniveau.

(meer…)

Ruimtelijk domein

Ruimtelijk domein

Er is hard gewerkt in de ruimtelijke omgeving afgelopen jaren. En dat zorgt zowel voor druk als voor verlichting in Veldhoven. Het toegenomen werkverkeer wordt (regionaal) in goede banen geleid op en om de Kempenbaan. De woningbouwopgave is groots aangepakt en leidt tot grote in- en uitbreidingsplannen in Veldhoven; ook voor starters. Zoals gezegd verwacht GBV een verdere verstedelijking in Veldhoven, waarbij we oog willen houden voor onze buurten en wijken.

Wat willen we nog?

(meer…)

Sociaal domein

Sociaal domein

Een aantal van de grote, nieuwe zorgtaken vanuit het Rijk liggen binnen het sociaal domein. In 2015 kregen we al de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, de komende bestuursperiode komen daar de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bij.

Wat willen we nog?

(meer…)

Duurzaamheid en energietransitie

Duurzaamheid en energietransitie

Deze thema’s worden steeds belangrijker voor onze toekomst en moeten veel hoger op de gemeentelijke agenda komen. Belangrijk punt daarbij voor GBV is dat ook mensen met een kleine beurs moeten kunnen investeren in energiezuinigheid om te voorkomen dat ze geldproblemen krijgen door stijgende energielasten.

Wat willen we nog?

(meer…)

Bedrijven, cultuur en vrije tijd

Bedrijven, cultuur en vrije tijd

Veldhoven is een belangrijke gemeente met circa 46.000 inwoners en veel grote en kleine werkgevers in de Brainportregio. Iedereen hecht uiteraard aan infrastructuur en woningbouw, maar ook aan goede culturele en vrijetijdsvoorzieningen. We zijn een gemeente waar leven in de brouwerij moet zijn voor jong en oud. GBV vindt al jarenlang dat deze voorzieningen geld mogen kosten. We proberen nu te vaak voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Wel een zwembad, maar geen extra kosten. Wel een theater, maar tegelijkertijd erop bezuinigen. Daar zijn we klaar mee.

Wat willen we nog?

(meer…)

Bijlage bij het programma

Bijlage bij het programma

In de aanloop naar de verkiezingen worden ons soms ook vragen en kwesties voorgelegd over zaken, die niet in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Maar waarover toch een partijstandpunt wordt gevraagd en verwacht. Deze nemen wij na interne afstemming en afweging zoveel mogelijk op in deze bijlage.

(meer…)

Wat deden we voor u?

Wat deden we voor u?

GBV maakte ook in deze raadsperiode weer deel uit van de coalitie (nu met VVD en PvdA) en was met 2 wethouders vertegenwoordigd in het college: Mariënne van Dongen-Lamers en Hans van de Looij. In het coalitie-akkoord – dat overigens unaniem door de raad werd aangenomen – zijn heel veel punten opgenomen, die afkomstig waren uit ons verkiezingsprogramma.

Wat hebben we gerealiseerd tussen 2018 en 2022?

(meer…)