Bijlage bij het programma

Leestijd - 5-10 minuten
GBVeldhoven - 18-01-2022

In de aanloop naar de verkiezingen worden ons soms ook vragen en kwesties voorgelegd over zaken, die niet in ons verkiezingsprogramma zijn opgenomen. Maar waarover toch een partijstandpunt wordt gevraagd en verwacht. Deze nemen wij na interne afstemming en afweging zoveel mogelijk op in deze bijlage.

1. Mogen/moeten statushouders (vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen van het rijk) met voorrang een sociale huurwoning krijgen in Veldhoven?

Standpunt: Het huisvesten van een door het Rijk vastgesteld aantal statushouders is een verplichting die ieder halfjaar aan gemeenten wordt opgelegd. Het verlenen van voorrang aan statushouders voor een sociale huurwoning heeft hierbij per se niet de eerste voorkeur van GBV, want het aanbod van dit soort woningen is immers beperkt. Misschien is tijdelijke huisvesting in theorie een alternatief. GBV is echter ook realistisch: dat met tijdelijke huisvesting de volledige verplichting kan worden behaald is onwaarschijnlijk. Verder heeft de raad eerder aangegeven de voorkeur te hebben voor het realiseren van permanente woningen boven tijdelijke. En verder bepaalt de Huisvestingsverordening SGE, waaraan Veldhoven meedoet, dat statushouders wel degelijk in aanmerking komen voor volkshuisvestelijke urgentie bij het toekennen van sociale huurwoningen.

2. Zou de gemeente gezien de huidige woningnood niet moeten toestaan dat permanent gewoond mag worden op een recreatiepark als De Molenvelden?

Standpunt: GBV begrijpt deze vraag vanwege de woningnood, die er momenteel is. Maar het zou wel oneerlijk zijn dit toe te staan. Immers, de vakantiewoningen zijn immers gebouwd met deze bestemming. En dienen daarvoor dus ook te worden gebruikt. Als je het wel zou toestaan, zeg je als overheid dus eigenlijk tegen de bewoners: we hebben wel regels in dit land, maar daar hoeft u zich niet aan te houden. Dat lijkt GBV niet wenselijk. Als je dit al zou willen toestaan, dan moet het Rijk op dat punt eerst de wet- en regelgeving veranderen, wat GBV betreft. Meewerken aan het overtreden daarvan kan een zichzelf respecterende overheid natuurlijk nooit accepteren.

3. De bewoners scheidden nu hun afval. Kun je dat niet net zo goed door de afvalverwerker laten doen via zgn. nascheiding.

Standpunt: het lastige bij dit soort afwegingen is, dat elk systeem voor- en nadelen heeft. Hét ideale systeem bestaat naar ons idee niet. GBV heeft hierover dan ook een neutrale grondhouding. Mocht het huidige systeem ter discussie worden gesteld op enig moment, dan zal GBV haar definitieve keuze voor een bepaald systeem bepalen op grond van de dan voorliggende argumenten en diverse randvoorwaarden.

4. Moet je mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in en voor de samenleving?

Standpunt: Als principe is GBV het hiermee eens. Waarbij de omvang en aard van de te leveren prestatie in balans moet zijn met de mogelijkheden én onmogelijkheden van de persoon, van wie dat gevraagd wordt. In simpel Nederlands: wat je vraagt aan iemand, moet wel redelijk zijn en passend bij die persoon.

5. De gemeente zou moeten meebetalen aan projecten op scholen die zorgen voor meer acceptatie van LHBTI+ personen.

Standpunt: GBV is van mening dat bevordering van acceptatie wenselijk en noodzakelijk is.

6. De gemeente zou meer geld moeten uitgeven aan kunst en cultuur.

Standpunt: Dat is zo niet te beantwoorden. Er wordt nu al heel veel geld uitgegeven aan kunst en cultuur. Theater, bibliotheek, museum, muziekschool, muziekkorpsen, koren, schilderclubs, vertelclub, carnaval, CityFest, zonder volledig te zijn, hier gaan jaarlijks letterlijk miljoenen naar toe aan subsidies. De vraag zou eerder moeten zijn: wat verdwijnt er, als we niet meer uit gaan geven? Is dat dan wenselijk? En wat zou er meer moeten zijn of komen en wat mag dat maximaal kosten? GBV hecht in elk geval groot belang aan het behoud van sterk kunst- en cultuuraanbod. Daarom werd in het verleden onder meer De Schalm gered en aangedrongen op de restauratie van de kerktoren in d’Ekker.

7. Er zou in Veldhoven voor klachten van burgers een lokale ombudsman moeten komen.

Standpunt: Dat lijkt GBV totaal echt overbodig. De lijnen naar het openbaar bestuur zijn in Veldhoven (gelukkig!) nog altijd kort. Mensen weten de weg snel te vinden naar het college en de gemeenteraad. Vooral die laatste kan deze rol heel eenvoudig vervullen: raadsleden zijn immers de volksvertegenwoordigers van de bevolking en kunnen alle zaken, die niet goed lijken te gaan elk moment aankaarten. Waarbij de raad sowieso het laatste woord heeft als het gaat om wenselijke oplossingen.

8. Zou het Centrum van Veldhovenop korte termijn autovrij moeten worden?

Standpunt: GBV is er voorstander van dat andere vormen van mobiliteit (zoals fiets, OV) gestimuleerd moeten worden en dat autogebruik waar mogelijk wordt beperkt. Dit zal echter een geleidelijk proces vergen, dat tijd gaat kosten. Voorlopig acht GBV het autovrij maken van het Centrum een brug te ver en niet realistisch.

9. Wil GBV extra middelen uitgeven aan armoedebeleid eventueel ten koste van extra OZB?

Standpunt: GBV is groot voorstander van vroegsignalering en preventie ook om schulden en/of armoede te voorkomen. Preventie op dit vlak betaalt zich later zeker terug, niet alleen in kwaliteit van leven voor de betreffende inwoner, maar ook in minder zorgkosten voor de gemeente. Dus investeren om later te oogsten.