Wat deden we voor u?

Leestijd - 15 minuten
GBVeldhoven - 24-12-2021

GBV maakte ook in deze raadsperiode weer deel uit van de coalitie (nu met VVD en PvdA) en was met 2 wethouders vertegenwoordigd in het college: Mariënne van Dongen-Lamers en Hans van de Looij. In het coalitie-akkoord – dat overigens unaniem door de raad werd aangenomen – zijn heel veel punten opgenomen, die afkomstig waren uit ons verkiezingsprogramma.

Wat hebben we gerealiseerd tussen 2018 en 2022?

De wethouders gingen binnen hun portefeuilles zeer voortvarend aan de slag

  • Mariënne van Dongen was enorm actief binnen het sociaal domein, waarop grote opgaves en uitdagingen lagen. Zo kampte het onderdeel jeugd met enorme jaarlijkse tekorten. Dat ging om vele miljoenen! Vooral omdat het Rijk wel de taken had overgedragen maar niet voldoende financiële middelen meegaf. Mariënne slaagde erin de overschrijdingen op jeugd te beteugelen zonder kwaliteitsverlies en om steeds meer grip op het sociaal domein te krijgen. Ze  oogste daarin heel veel waardering van zowel de eigen gemeenteraad als buiten Veldhoven, met name in de regio. Ook bleek dit uit de gemeten klanttevredenheid bij de WMO: Veldhoven stond op de vierde plaats van alle Nederlandse gemeenten! Daarnaast nam zij het op zich om de samenspraak met de burgers – die vooral bij ruimtelijke projecten veelal als onvoldoende werd beleefd door veel mensen – op een andere manier te gaan aanvliegen. Binnen dit proces zal de totale burgerparticipatie tegen het licht gehouden gaan worden. Verder wist zij ook de systematiek van de welzijnssubsidies te moderniseren;
  • Hans van de Looij zag zijn grootste opgave liggen op het gebied van woningbouw. Na de crisis kwam er vanaf 2014 gaandeweg een steeds groter tekort aan woonruimte voor vrijwel alle doelgroepen. De roep om meer bouwen werd steeds groter. Mede daardoor kwamen de Woondeal in de regio en de Woningbouwversnelling in Veldhoven tot stand. Veldhoven gaat tussen 2020 en 2024 twee keer zoveel bouwen als oorspronkelijk gepland: 2000 i.p.v. 1000 woningen. De bouw van Huysackers begon, de bestemmingsplannen Kransackerdorp, Ambachtslaan-De Klokkenmaker en Slot-Oost (dit laatste is 4 voorgangers niet gelukt!) kwamen onder zijn leiding tot stand en veel plannen (zoals Djept) worden op dit moment ontwikkeld. Daarnaast maakte Hans zich sterk voor het behoud van onze voorzieningen. De Schalm werd financieel gered en de bibliotheek werd alsnog niet afgeschaald. Ook de voorgenomen bezuiniging daarop werd geschrapt. Verder werd o.l.v. Hans het Veldhovense eeuwfeest ondanks Corona toch nog op passende wijze gevierd. En, last but not least: de niet-commerciële kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel kwam er eindelijk en draait nu volledig op een enthousiaste groep vrijwilligers.

Uiteraard kon e.e.a. niet gebeuren zonder de steun van de 6-koppige GBV-fractie, die zich o.l.v. fractievoorzitter Eric van Doren in de raad en daarbuiten op diverse manieren (moties of amendementen indienen, brieven schrijven) liet horen en zien. Eensgezind met oog voor het Veldhovens belang. Een aantal zaken waarvoor GBV zich concreet heeft ingezet tussen 2018 en 2022 zijn onder meer, zonder hiermee volledig te zijn:

Kiosk kinderboerderij

Men heeft er lang op moeten wachten maar uiteindelijk werd het geduld hierbij toch beloond. GBV heeft zich gedurende vele jaren sterk gemaakt voor het vestigen van een klein verkooppunt van versnaperingen met een toiletvoorziening (onder de noemer van een kiosk) in de nabijheid van de speeltoestellen bij kinderboerderij De Hazewinkel. Die werd aan het begin van deze raadsperiode geopend door wethouder Hans van de Looij. Inmiddels wordt de kiosk succesvol gerund door een groep vrijwilligers via Cordaad.

Doorstart Cult&Tumult mogelijk gemaakt: CityFest kwam ervoor terug

In de vorige raadsperiode ging het festival Cult&Tumult helaas failliet. GBV liet toen al direct weten een groot voorstander te zijn van een doorstart van dit geweldige evenement. In het nieuwe coalitieakkoord werd dit dan ook expliciet opgenomen. Na een snelle actie vanuit het college werd het de nieuwe organisatie financieel mogelijk gemaakt met extra steun van zowel bedrijfsleven als gemeente om de meest wenselijke variant uit te gaan werken. Helaas gooide Corona in 2020 en 2021 roet in het eten.

Motie proefcasus vliegveld

Een motie van GBV om te komen tot deelname aan een proefcasus Eindhoven Airport en daarvoor namens de raad een eenduidig standpunt te formuleren over de toekomst van dit vliegveld waarbij aandacht wordt gevraagd voor maatregelen die de overlast en gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Veldhoven zullen beperken, werd door 6 partijen mee ingediend en unaniem aangenomen.

Geen budgetplafonds in het sociaal domein voor GBV

Een andere motie van GBV waarin werd gesteld te willen vasthouden aan het besluit om geen budgetplafonds in te stellen in het sociaal domein, werd eveneens unaniem goedgekeurd door de raad.

Aandacht voor parkeerprobleem bij RSZK Merefelt

Er bereikte GBV op een gegeven moment een signaal dat er op bepaalde dagen een groot parkeerprobleem bestaat in de directe omgeving van zorgcentrum Merefelt. Daarop heeft GBV per brief aan het College gevraagd hiernaar te kijken en samen met Merefelt te zoeken naar oplossingen voor dat probleem. Met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Opheffen gedeelte buslijn

Een gedeelte van de huidige buslijn 15 werd opgeheven per december 2019. Namelijk het stuk tussen het City Centrum en het MMC. Dat betekent dat er geen directe OV-verbinding meer is  tussen de Noordkant van Veldhoven en het MMC. Dat baarde GBV zorgen en er werd aan het college gevraagd dit bij Hermes en provincie onder de aandacht te brengen.

Standpunt vuurwerkoverlast

GBV heeft ook in het verleden al verschillende keren aandacht gevraagd voor vuurwerkoverlast. In de raad van februari 2020 diende GBV samen met 5 andere partijen nogmaals een motie in over deze problematiek. die werd dit keer wel aangenomen. Hierin werd het college gevraagd met scenario’s te komen waardoor de overlast verminderd kan worden.

Parkeren brommers/scooters op het trottoir

De laatste tijd verschijnen er (groene) scooters in het straatbeeld die je kunt huren en op een bepaalde plek kunt achterlaten. Deze voertuigen dien je na gebruik te parkeren op het trottoir, als dat er is. Echter, we zien steeds vaker dat ze ergens worden neergezet midden op het trottoir zodat weggebruikers die gebruik maken van hulpmiddelen (rollator, rolstoel) of een kinderwagen bij zich hebben er niet of enkel met veel moeite omheen kunnen. GBV heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente.

Behoud kerktoren d’Ekker

Bij de Algemene Beschouwingen van november 2020 heeft GBV zich via een amendement sterk gemaakt voor een financiële bijdrage in de kosten van de renovatie van de kerktoren in de wijk d’Ekker. Dit omdat wij van mening zijn dat dit bouwwerk weliswaar geen status van monument heeft, maar wel sterk gezichtsbepalend is voor de omgeving en het daarom verdiend te worden gerestaureerd. Het amendement is door een raadsmeerderheid aangenomen. Het kerkbestuur heeft mede hierdoor besloten de toren te laten restaureren.

Aandacht voor een goede fietsverbinding tussen Zilverackers en het City Centrum

GBV heeft aandacht gevraagd (en blijft dat doen, ook in de nieuwe raadsperiode!) om zo snel mogelijk te komen tot een goede fietsverbinding tussen de laatste grote nieuwbouwwijk Zilverackers en het centrum van Veldhoven, het City Centrum. Waarbij ook direct meegenomen moet worden een goede fietsontsluiting van en naar de gemeentelijke begraafplaats de Hoge Boght en het daarnaast gelegen crematorium. Een adequate rechtstreekse fietsverbinding ontbreekt hier nog. Die temeer belangrijk is, omdat de auto-ontsluiting van Zilverackers vrijwel niet via de Sondervick zal plaatsvinden, maar via de Zilverbaan. Daarmee kan het fietsgebruik verder gestimuleerd worden als goed alternatief voor de auto. Maar een goede rechtstreekse verbinding is dan wel een voorwaarde. Bovendien kan daarmee ook – en niet in de laatste plaats! – het illegaal fietsen in het park Vogelzang worden tegen gegaan, wat de veiligheid van voetgangers in het park zeker ten goede zal komen.

Geurkaarten synthetische drugs beschikbaar stellen

Drugslabs zijn een toenemend probleem in de regio, ook in Veldhoven. Zeker als ze worden gevestigd in woonwijken. Het is dan ook belangrijk dat burgers hier alert op zijn en bij de politie melden als ze iets verdachts constateren. Nu kan dat via de geur: drugslabs zijn vaak te lokaliseren omdat ze op een bepaalde manier ruiken. GBV heeft het college gevraagd om te bezien of en hoe geurkaarten beschikbaar kunnen worden gesteld zodat onze inwoners een mogelijkheid krijgen die bepaalde geur te herkennen.

Extra kunstgrasveld voor UNA

GBV steunde het collegevoorstel om extra geld beschikbaar te stellen voor een tweede kunstgrasveld bij de voetbalvereniging UNA, die qua beschikbare veldcapaciteit uit haar jasje dreigde te groeien.

Innovatie laadpalen

In de toekomst zullen we steeds meer elektrisch gaan autorijden. Dat betekent ongetwijfeld een enorme toename van het aantal laadpalen. Nu lijken er zich steeds meer innovatieve technieken aan te dienen, zoals het combineren van laadpalen en lantaarnpalen. GBV heeft hiervoor aandacht gevraag per motie en het College verzocht om de mogelijkheden hiertoe tijdig te verkennen met onze vaste leverancier van laadpalen.

Steun voor gesubsidieerde evenementen

Sommige gesubsidieerde evenementen (denk bijv. aan Carnaval) zijn steeds meer van hun subsidie geld kwijt aan maatregelen op het gebied van veiligheid. Die eisen werden de afgelopen jaren steeds strenger, maar de subsidie niet hoger. Gevolg kan zijn dat sommige evenementen, zoals de carnavalsoptochten, niet meer gehouden kunnen worden. GBV vroeg het College dit te onderzoeken en per geval met een maatwerkoplossing te komen, mocht dit aan de orde komen.

Aanleg fietsverlichting verlengde Heerbaan/Oersebaan

Onlangs werden de eerste lantaarnpalen geplaatst bij de fietspaden langs de verlengde Heerbaan/Oersebaan. Dit voorstel werd door GBV al aangedragen aan het begin van de raadsperiode en werd opgenomen in het nieuwe coalitieprogramma.  De uitvoering liep helaas vertraging op door externe oorzaken (noodzakelijk flora- en fauna onderzoek, corona, lange levertijd armaturen en lange wachttijd bij Enexis). Maar nu gaat het dan toch gebeuren en wordt weer een verkiezingsbelofte van GBV uit 2018 concreet ingevuld.