Wat deden we voor u?

Leestijd - 15 minuten
GBVeldhoven - 21-09-2022

Deze raadsperiode maakt GBV helaas geen deel uit van de coalitie, die de wethouders levert. Onze partij moet zich laten gelden als oppositiepartij. Na 8 jaar toch wel weer even wennen. Maar ook in deze nieuwe rol zal GBV zich met enthousiasme blijven inzetten voor de Veldhovense gemeenschap.

Wat hebben we gedaan vanaf maart 2022?

1. Ingezet voor realisatie uitbreiding gemeenschapshuis d’n Bond.

In de vorige bestuursperiode is er met enige regelmaat overleg geweest tussen de gemeente en het bestuur van het gemeenschapshuis D’n Bond in Veldhoven-dorp. Het ging daarbij om een uitbreiding van het gemeenschapshuis, waardoor het fysiek mogelijk kon worden om het VMK (Veldhovens Muziek Korps) onderdak te bieden in deze accommodatie. Het vorige gemeentebestuur was hier al een voorstander van, mede omdat het VMK haar vroegere oefenruimte was kwijtgeraakt, en de weg leek dan ook vrij om snel aan de gang te gaan met de realisatie. Omdat alsnog vertraging dreigde, heeft GBV het huidige college gevraagddeze kwestie met grote spoed op te pakken teneinde gemeenschapshuis  D’n Bond de gelegenheid te bieden de voorgestane uitbreiding van haar accommodatie z.s.m. te kunnen realiseren, mede gelet op de eerder gewekte verwachtingen.

2. Invalidenparkeerplaatsen bij ingang nieuwe zwembad

Bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces 2022 kwam via het Vragenhalfuur de kwestie ‘invalidenparkeerplaatsen zwembad’ aan de orde. Wethouder Van Broekhoven (HvV) gaf aan geen mogelijkheden te zien de parkeersituatie voor mensen met een beperkte mobiliteit ter plaatse te kunnen verbeteren. Met name ook vanwege het ontbreken van budget. De GBV-fractie was op dat moment al inhoudelijk bezig met deze kwestie en vroeg het College of men toch bereid was om in de directe omgeving van de zuidkant van de toegangsweg naar de ingang van het zwembad alsnog 2 (tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen te realiseren. Dat is alsnog toegezegd.

3. Aandacht voor komst Islamplanning in kom van Zeelst

Met de komst van de Stichting Islamplanning in de kern van Zeelst is een hoop onrust ontstaan in dit kerkdorp. Uiteraard is de uitgevoerde brandstichting volstrekt niet acceptabel. GBV vraagt het college van Burgemeester en Wethouders wel om,nadrukkelijker dan tot dan toe het geval was, de hele kwestie te benaderen vanuit het oogpunt van veiligheid en openbare orde. De vraag of de Stichting de meest geschikte locatie heeft gevonden zou daarbij voor GBV onderwerp van overweging kunnen zijn.

4. Opvang statushouders en asielzoekers

Laat een ding helder zijn: ook GBV verafschuwde in augustus 2022 de situatie met betrekking tot opvang en huisvesting van statushouders en asielzoekers in Ter Apel en vond dat dit een land als Nederland onwaardig was. En dat dit zo snel mogelijk moest worden opgelost. Maar GBV vroeg wel aandacht voor het feit, dat de problemen vooral zijn veroorzaakt door Haags beleid. En dat het dus niet reëel was dit maar weer over de schutting te kiepen bij de gemeenten. De rijksoverheid diendesnel met een totaalplan komen met daarin zeker ook oog voor de juiste woonperspectieven voor onze eigen inwoners. Dat leek ook alleszins redelijk, zeker gezien de verzuchting van CDA-kamerlid Anne Kuiken: ‘We hebben een puinhoop gemaakt van onze asielopvang.’

5. Aandacht overlast visvijver de Vlasroot
De GBV-fractie kreeg een brandbrief onder ogen van omwonenden van visvijver De Vlasroot. Daarin vroegen zij aandacht voor de grote overlast van illegale kampeerders rond deze vijver. Daarop stelde GBV in de raad vragen over deze kwestie aan het gemeentebestuur. Het college liet weten dat er een beveiligingsbedrijf zou worden ingehuurd om extra toezicht te gaan houden.

6. Vragen over daklozenopvang in Eindhoven aan de grens met Zeelst
De gemeente Eindhoven gaat nachtopvang van daklozen aan de grens met Zeelst organiseren in een grote tent. Dit betreft een bijzonder zware doelgroep, die geen reguliere hulp wil aanvaarden. GBV heeft er op aangedrongen, dat wordt voorkomen dat deze groep overdag gaat rondhangen in Veldhoven en dat het gemeentebestuur aan Eindhoven met klem verzoekt om zo snel mogelijk vervoer te regelen naar andere locaties in Eindhoven.

7. Aanvullende maatregelen voor mensen met een smalle beurs
Eind september was duidelijk dat we in Nederland steeds meer te maken gaan krijgen met exploderende energieprijzen en hoge inflatie. Dat dit vooral de mensen met een smalle beurs zou treffen, was duidelijk. Vanuit het rijk werden daarop ook een aantal maatregelen afgekondigd. Het is maar zeer de vraag of dit afdoende zal zijn voor veel mensen. Omdat we bij de behandeling van BURAP II onder meer hoorden, dat de OZB een hogere opbrengst in 2022 zou opleveren (bijna € 500.000,-), heeft GBV per brief gevraagd aan het College om aanvullende maatregelen te overwegen voor  genoemde doelgroep, te betalen uit de meevaller in de OZB. Zo snijdt het mes aan 2 kanten: het teveel aan OZB wordt teruggegeven aan de mensen, maar vooral aan degenen, die dit het hardste nodig hebben.

8. Gevraagd om minder stijging OZB en verlaging van de hondenbelasting

Bij de Algemene Beschouwingen op 7 en 8 november hebben we nadrukkelijk ervoor gepleit om de OZB minder te verhogen vanaf 2023 en de hondenbelasting vanaf 2024 te verlagen naar maximaal € 50,- per hond (dit laatste was een verkiezingsbelofte van GBV). Hiervoor waren goede argumenten te geven plus het feit dat het op dit moment voor veel mensen ook al moeilijk genoeg is op financieel gebied. Helaas kregen we alleen steun van de VVD voor onze voorstellen, de andere partijen gingen hierin helaas niet mee.

9. Aandacht gevraagd voor meer beweegvoorzieningen voor tieners

Bij de Algemene Beschouwingen hebben we ook aandacht gevraagd voor het feit, dat er in Veldhoven nog maar heel weinig adequate voorzieningen voor tieners zijn, die hen uitdagen meer te gaan bewegen. Naar onze informatie zijn er dat op dit moment nog maar een stuk of 4. Onze motie hierover werd door de raad unaniem gesteund.

10. Mogelijkheden voor starters- en stimuleringsleningen nogmaals communiceren

De huidige woningmarkt is lastig. Voor starters vanwege veelal te hoge koopprijzen, voor mensen die hun huis willen verduurzamen of levensloopbestendig maken zijn de materiaalkosten schrikbarend duur geworden. Mensen kunnen eventueel in aanmerking komen voor een starters- of stimuleringslening, wat hun mogelijkheden alsnog kan verruimen. Wij hebben erop aangedrongen om via de diverse communicatiekanalen, die de gemeente heeft, deze leningen nogmaals actief onder de aandacht van het publiek te brengen. Ook deze motie werd unaniem aangenomen door de raad.

11. Start snel een bewustwordingscampagne over ‘het nieuwe normaal’ in de zorg

En tenslotte ondersteunde de raad (m.u.v. D66) het voorstel van GBV om op korte termijn een bewustwordingscampagne te starten in overleg met de diverse (zorg-)organisaties en belangenverenigingen om ‘het nieuwe normaal’ over het voetlicht te brengen bij àlle belanghebbenden. Voor de duidelijkheid, met ‘het nieuwe normaal’ bedoeld het Rijk, dat langer thuiswonenden vanwege capaciteitstekorten in de zorg lang niet altijd de zorg krijgen die nodig is. Dat doorstroming naar beschermd wonen of een verzorgingshuis evenmin altijd haalbaar is. En dat dus de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers alsmede de digitalisering van de zorg noodzakelijk zal worden om knelpunten op te lossen. We moeten de mensen hierop gaan voorbereiden, hiermee is haast geboden, gezien de reeds vele schrijnende situaties, die zich helaas al beginnen voor te doen.

12. Woningbouwplan Djept volmondig gesteund

In maart en april werd het bestemmingsplan Djept (wijk De Polders) voorgelegd aan de raad. Dit om een inbreidingsplan van zo’n 300 woningen mogelijk te maken aan de Noordzijde van de Heerbaan. De voorbereiding hiervan was al begonnen in de vorige raadsperiode en kreeg nu zijn beslag. GBV was al een groot voorstander van de realisatie van dit plan en steunde ook nu zonder voorbehoud het voorgelegde bestemmingsplan.

13. De Woon(zorg)visie 2023-2027

Aan het einde van de vorige bestuursperiode werd de actualisatie van de vorige woonvisie (2016) opgestart. De definitieve versie werd nu aangeboden aan de raad. Voor de eerste keer kreeg ook het Wonen met Zorg daarin uitgebreid speciale aandacht. GBV kon zich in de uitgangspunten van de nieuwe Woon(zorg)visie vinden. Met name de ambitie om de komende jaren zo’n 5.000 woningen te willen realiseren vindt GBV van belang voor de ontwikkeling van Veldhoven. Wel met de nadrukkelijke kanttekening, dat dit verdere verstedelijking van Veldhoven zal gaan betekenen met veel inbreiding en meer hoogbouw. Om die steun voor de bouwplannen te onderstrepen diende GBV 2 amendementen in om de gevraagde financiële middelen definitief op te nemen in de begroting vanaf 2024 en om eerder geld beschikbaar te stellen voor de benodigde personele capaciteit (niet per 1 januari 2024 maar per 1 juli 2023!). Deze voorstellen kregen de unanieme steun van de raad.

14. Opvang en huisvesting vluchtelingen

Ook werd in maart/april in de raad gesproken over de uitgangspunten voor de opvang en huisvesting van diverse groepen: statushouders, vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers. Een grote opgave komt daarvoor op het bordje van de gemeente te liggen de komende tijd. Hiervoor moeten allereerst plekken worden gevonden, waar dit kan. Dit is in eerste instantie de bevoegdheid van het College. Maar GBV heeft er stevig voor gepleit, dat deze plekken niet ten koste moeten gaan van de reguliere bouwplannen en dat het College de gemeenteraad goed op de hoogte houdt van de keuze van mogelijke locaties en de motivering waarom die gekozen zijn. Want uiteindelijk is toch de raad als hoogste orgaan in de gemeente verantwoordelijk voor alles. En, indien nodig, zal GBV niet schromen het College ter verantwoording te roepen voor bepaalde keuzes.

15. Fietsontsluiting van Huysackers (Zilverackers)

GBV was en blijft hierover van mening dat dit het beste gedaan kan worden via een nieuw fietspad aan de Noordkant van het park De Vogelzang. Daarmee is niet iedereen het eens. Ook de huidige coalitie wil dat anders doen, via een route door de Sitterlaan. Nu hebben de bewoners van de nieuwe wijk Huysackers (voor wie de ontsluiting vooral is bedoeld!) gevraagd om het plan van de coalitie alsnog te heroverwegen. Zij zijn dezelfde mening toegedaan als GBV. Daarom steunt GBV dat verzoek uiteraard, maar het college lijkt niet van zins toe te geven aan de wens van de bewoners.

16. Aandacht voor de verkeerssituatie op de Kempenbaan m.b.t. HOV-4

Het plan bestaat om een nieuwe HOV-verbinding te realiseren tussen het station in Eindhoven en bedrijventerrein De Run in Veldhoven. Uiteraard met name bedoeld om de vele nieuwe werknemers van ASML ter wille te zijn. Nu vrezen de ondernemers van De Run dat de totale bereikbaarheid van hun bedrijventerrein gevaar loopt. Immers, als een stroom van bussen in de voorrang komt bij de verkeerslichten – met name in de spitsuren! – dan wordt de weg oversteken wel heel erg moeilijk. GBV en VVD hebben daarom in een gezamenlijke brief het College gevraagd hierover in overleg te treden met de andere partners van dit project. Om te bezien of er geen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn zoals ondertunneling van kruispunten. Wordt zeker vervolgd.

17. Aandacht voor de slechte kwaliteit van de fietspaden in Veldhoven

Het is niet goed gesteld met de kwaliteit van de fietspaden in Veldhoven. Dat laat zich op diverse plekken eenvoudig vaststellen. Draai maar eens komende vanaf de Sterrenlaan rechtsaf het fietspad langs de Heerbaan op. Dan zie je meteen wat GBV bedoelt. We begrijpen ook nog wel hoe dit heeft kunnen ontstaan: de noodzakelijke bezuinigingen op onder meer het beheer van de afgelopen jaren eisen nu hun tol. Maar nu moet er toch echt iets gedaan worden op dit punt. Zeker als we om diverse redenen het fietsen willen stimuleren en het autogebruik wat terug dringen. GBV heeft hierover per brief aandacht gevraagd bij de verantwoordelijke wethouder (mevr. Giesbertz D66) in het licht van de komende begroting en de actualisatie van de beheerplannen in Veldhoven.

18. Subsidie voor toekomstige gemeentelijke monumenten

In de raad van oktober 2023 kwam aan de orde, dat er binnen afzienbare tijd panden aangewezen zouden gaan worden als gemeentelijk monument. Iets, waarvan GBV allang voorstander was. Waarbij echter niet werd gesproken over een financiële tegemoetkoming voor de eigenaren daarvan. De status van gemeentelijk monument brengt extra verplichtingen (dus kosten!) met zich mee. Daarom drong GBV er op aan om dan wel iets te regelen in dat verband. Dat is niet meer dan redelijk en geldt immers ook voor rijksmonumenten. Een motie hiervoor werd door de raad unaniem goedgekeurd.

19. Diverse zaken met succes ingebracht bij de algemene beschouwingen 

Bij de Algemene Beschouwingen werden met succes een aantal zaken door GBV, al dan niet samen met andere partijen voor het voetlicht gebracht, zoals:

  • De mogelijkheid te onderzoeken om het bouwen van pre-mantelzorgwoningen bij de woning van een van de kinderen of een andere naaste toe te staan voor AOW’ers.
  • De technische kwaliteit van honden-uitrenterreinen te verbeteren: volledig omheinen (zodat honden niet zomaar de straat op kunnen rennen) en een afvalbak met zitbankje bij plaatsen.
  • Het aanbrengen van kabelgootjes in de bestrating bij tussenwoningen, zodat de bewoners toch een elektrische auto kunnen opladen via een eigen stroomkabel.
  • Dat er voor eind maart 2024 een bewaakte fietsenstalling in het City Centrum komt met fysieke bewaking.
  • Het beschikbare budget voor starters opnieuw wordt aangevuld tot 2 miljoen euro en tevens wordt bekeken of het nodig is het maximale leenbedrag te verhogen € 35.000 naar € 40.000


Wat hebben we gerealiseerd tussen 2018 en 2022?

De wethouders gingen binnen hun portefeuilles zeer voortvarend aan de slag

  • Mariënne van Dongen was enorm actief binnen het sociaal domein, waarop grote opgaves en uitdagingen lagen. Zo kampte het onderdeel jeugd met enorme jaarlijkse tekorten. Dat ging om vele miljoenen! Vooral omdat het Rijk wel de taken had overgedragen maar niet voldoende financiële middelen meegaf. Mariënne slaagde erin de overschrijdingen op jeugd te beteugelen zonder kwaliteitsverlies en om steeds meer grip op het sociaal domein te krijgen. Ze  oogste daarin heel veel waardering van zowel de eigen gemeenteraad als buiten Veldhoven, met name in de regio. Ook bleek dit uit de gemeten klanttevredenheid bij de WMO: Veldhoven stond op de vierde plaats van alle Nederlandse gemeenten! Daarnaast nam zij het op zich om de samenspraak met de burgers – die vooral bij ruimtelijke projecten veelal als onvoldoende werd beleefd door veel mensen – op een andere manier te gaan aanvliegen. Binnen dit proces zal de totale burgerparticipatie tegen het licht gehouden gaan worden. Verder wist zij ook de systematiek van de welzijnssubsidies te moderniseren;
  • Hans van de Looij zag zijn grootste opgave liggen op het gebied van woningbouw. Na de crisis kwam er vanaf 2014 gaandeweg een steeds groter tekort aan woonruimte voor vrijwel alle doelgroepen. De roep om meer bouwen werd steeds groter. Mede daardoor kwamen de Woondeal in de regio en de Woningbouwversnelling in Veldhoven tot stand. Veldhoven gaat tussen 2020 en 2024 twee keer zoveel bouwen als oorspronkelijk gepland: 2000 i.p.v. 1000 woningen. De bouw van Huysackers begon, de bestemmingsplannen Kransackerdorp, Ambachtslaan-De Klokkenmaker en Slot-Oost (dit laatste is 4 voorgangers niet gelukt!) kwamen onder zijn leiding tot stand en veel plannen (zoals Djept) worden op dit moment ontwikkeld. Daarnaast maakte Hans zich sterk voor het behoud van onze voorzieningen. De Schalm werd financieel gered en de bibliotheek werd alsnog niet afgeschaald. Ook de voorgenomen bezuiniging daarop werd geschrapt. Verder werd o.l.v. Hans het Veldhovense eeuwfeest ondanks Corona toch nog op passende wijze gevierd. En, last but not least: de niet-commerciële kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel kwam er eindelijk en draait nu volledig op een enthousiaste groep vrijwilligers.

Uiteraard kon e.e.a. niet gebeuren zonder de steun van de 6-koppige GBV-fractie, die zich o.l.v. fractievoorzitter Eric van Doren in de raad en daarbuiten op diverse manieren (moties of amendementen indienen, brieven schrijven) liet horen en zien. Eensgezind met oog voor het Veldhovens belang. Een aantal zaken waarvoor GBV zich concreet heeft ingezet tussen 2018 en 2022 zijn onder meer, zonder hiermee volledig te zijn:

Kiosk kinderboerderij

Men heeft er lang op moeten wachten maar uiteindelijk werd het geduld hierbij toch beloond. GBV heeft zich gedurende vele jaren sterk gemaakt voor het vestigen van een klein verkooppunt van versnaperingen met een toiletvoorziening (onder de noemer van een kiosk) in de nabijheid van de speeltoestellen bij kinderboerderij De Hazewinkel. Die werd aan het begin van deze raadsperiode geopend door wethouder Hans van de Looij. Inmiddels wordt de kiosk succesvol gerund door een groep vrijwilligers via Cordaad.

Doorstart Cult&Tumult mogelijk gemaakt: CityFest kwam ervoor terug

In de vorige raadsperiode ging het festival Cult&Tumult helaas failliet. GBV liet toen al direct weten een groot voorstander te zijn van een doorstart van dit geweldige evenement. In het nieuwe coalitieakkoord werd dit dan ook expliciet opgenomen. Na een snelle actie vanuit het college werd het de nieuwe organisatie financieel mogelijk gemaakt met extra steun van zowel bedrijfsleven als gemeente om de meest wenselijke variant uit te gaan werken. Helaas gooide Corona in 2020 en 2021 roet in het eten.

Motie proefcasus vliegveld

Een motie van GBV om te komen tot deelname aan een proefcasus Eindhoven Airport en daarvoor namens de raad een eenduidig standpunt te formuleren over de toekomst van dit vliegveld waarbij aandacht wordt gevraagd voor maatregelen die de overlast en gezondheidsrisico’s voor de bewoners van Veldhoven zullen beperken, werd door 6 partijen mee ingediend en unaniem aangenomen.

Geen budgetplafonds in het sociaal domein voor GBV

Een andere motie van GBV waarin werd gesteld te willen vasthouden aan het besluit om geen budgetplafonds in te stellen in het sociaal domein, werd eveneens unaniem goedgekeurd door de raad.

Aandacht voor parkeerprobleem bij RSZK Merefelt

Er bereikte GBV op een gegeven moment een signaal dat er op bepaalde dagen een groot parkeerprobleem bestaat in de directe omgeving van zorgcentrum Merefelt. Daarop heeft GBV per brief aan het College gevraagd hiernaar te kijken en samen met Merefelt te zoeken naar oplossingen voor dat probleem. Met inachtneming van ieders eigen verantwoordelijkheid.

Opheffen gedeelte buslijn

Een gedeelte van de huidige buslijn 15 werd opgeheven per december 2019. Namelijk het stuk tussen het City Centrum en het MMC. Dat betekent dat er geen directe OV-verbinding meer is  tussen de Noordkant van Veldhoven en het MMC. Dat baarde GBV zorgen en er werd aan het college gevraagd dit bij Hermes en provincie onder de aandacht te brengen.

Standpunt vuurwerkoverlast

GBV heeft ook in het verleden al verschillende keren aandacht gevraagd voor vuurwerkoverlast. In de raad van februari 2020 diende GBV samen met 5 andere partijen nogmaals een motie in over deze problematiek. die werd dit keer wel aangenomen. Hierin werd het college gevraagd met scenario’s te komen waardoor de overlast verminderd kan worden.

Parkeren brommers/scooters op het trottoir

De laatste tijd verschijnen er (groene) scooters in het straatbeeld die je kunt huren en op een bepaalde plek kunt achterlaten. Deze voertuigen dien je na gebruik te parkeren op het trottoir, als dat er is. Echter, we zien steeds vaker dat ze ergens worden neergezet midden op het trottoir zodat weggebruikers die gebruik maken van hulpmiddelen (rollator, rolstoel) of een kinderwagen bij zich hebben er niet of enkel met veel moeite omheen kunnen. GBV heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de gemeente.

Behoud kerktoren d’Ekker

Bij de Algemene Beschouwingen van november 2020 heeft GBV zich via een amendement sterk gemaakt voor een financiële bijdrage in de kosten van de renovatie van de kerktoren in de wijk d’Ekker. Dit omdat wij van mening zijn dat dit bouwwerk weliswaar geen status van monument heeft, maar wel sterk gezichtsbepalend is voor de omgeving en het daarom verdiend te worden gerestaureerd. Het amendement is door een raadsmeerderheid aangenomen. Het kerkbestuur heeft mede hierdoor besloten de toren te laten restaureren.

Aandacht voor een goede fietsverbinding tussen Zilverackers en het City Centrum

GBV heeft aandacht gevraagd (en blijft dat doen, ook in de nieuwe raadsperiode!) om zo snel mogelijk te komen tot een goede fietsverbinding tussen de laatste grote nieuwbouwwijk Zilverackers en het centrum van Veldhoven, het City Centrum. Waarbij ook direct meegenomen moet worden een goede fietsontsluiting van en naar de gemeentelijke begraafplaats de Hoge Boght en het daarnaast gelegen crematorium. Een adequate rechtstreekse fietsverbinding ontbreekt hier nog. Die temeer belangrijk is, omdat de auto-ontsluiting van Zilverackers vrijwel niet via de Sondervick zal plaatsvinden, maar via de Zilverbaan. Daarmee kan het fietsgebruik verder gestimuleerd worden als goed alternatief voor de auto. Maar een goede rechtstreekse verbinding is dan wel een voorwaarde. Bovendien kan daarmee ook – en niet in de laatste plaats! – het illegaal fietsen in het park Vogelzang worden tegen gegaan, wat de veiligheid van voetgangers in het park zeker ten goede zal komen.

Geurkaarten synthetische drugs beschikbaar stellen

Drugslabs zijn een toenemend probleem in de regio, ook in Veldhoven. Zeker als ze worden gevestigd in woonwijken. Het is dan ook belangrijk dat burgers hier alert op zijn en bij de politie melden als ze iets verdachts constateren. Nu kan dat via de geur: drugslabs zijn vaak te lokaliseren omdat ze op een bepaalde manier ruiken. GBV heeft het college gevraagd om te bezien of en hoe geurkaarten beschikbaar kunnen worden gesteld zodat onze inwoners een mogelijkheid krijgen die bepaalde geur te herkennen.

Extra kunstgrasveld voor UNA

GBV steunde het collegevoorstel om extra geld beschikbaar te stellen voor een tweede kunstgrasveld bij de voetbalvereniging UNA, die qua beschikbare veldcapaciteit uit haar jasje dreigde te groeien.

Innovatie laadpalen

In de toekomst zullen we steeds meer elektrisch gaan autorijden. Dat betekent ongetwijfeld een enorme toename van het aantal laadpalen. Nu lijken er zich steeds meer innovatieve technieken aan te dienen, zoals het combineren van laadpalen en lantaarnpalen. GBV heeft hiervoor aandacht gevraag per motie en het College verzocht om de mogelijkheden hiertoe tijdig te verkennen met onze vaste leverancier van laadpalen.

Steun voor gesubsidieerde evenementen

Sommige gesubsidieerde evenementen (denk bijv. aan Carnaval) zijn steeds meer van hun subsidie geld kwijt aan maatregelen op het gebied van veiligheid. Die eisen werden de afgelopen jaren steeds strenger, maar de subsidie niet hoger. Gevolg kan zijn dat sommige evenementen, zoals de carnavalsoptochten, niet meer gehouden kunnen worden. GBV vroeg het College dit te onderzoeken en per geval met een maatwerkoplossing te komen, mocht dit aan de orde komen.

Aanleg fietsverlichting verlengde Heerbaan/Oersebaan

Onlangs werden de eerste lantaarnpalen geplaatst bij de fietspaden langs de verlengde Heerbaan/Oersebaan. Dit voorstel werd door GBV al aangedragen aan het begin van de raadsperiode en werd opgenomen in het nieuwe coalitieprogramma.  De uitvoering liep helaas vertraging op door externe oorzaken (noodzakelijk flora- en fauna onderzoek, corona, lange levertijd armaturen en lange wachttijd bij Enexis). Maar nu gaat het dan toch gebeuren en wordt weer een verkiezingsbelofte van GBV uit 2018 concreet ingevuld.