Sociaal domein

Leestijd <5 minuten
GBVeldhoven - 04-12-2021

Een aantal van de grote, nieuwe zorgtaken vanuit het Rijk liggen binnen het sociaal domein. In 2015 kregen we al de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet, de komende bestuursperiode komen daar de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang bij.

Wat willen we nog?

  • GBV wil voortbouwen op de ingezette weg om onze inwoners zo goed mogelijk en dichtbij te ondersteunen bij hun zorgvraag; dat gaat niet vanzelf!
  • Ook voor ouders en gezinnen die niet echt zorg nodig hebben, maar soms wel een helpende hand, willen we er zijn.
  • Binnen de zorg meer aandacht voor preventie op gebied van leefstijl en vroegsignalering; scholen en gezinnen spelen daarin een cruciale rol.
  • Wonen met zorg wordt een belangrijk aandachtspunt voor GBV. Het huidige tekort aan passende woonruimte voor jongeren en senioren met een zorgvraag en het gebrek aan doorstroming blokkeren kansen voor alle doelgroepen.
  • Voor senioren worden mogelijkheden bekeken hoe hen te helpen met tijdige woningaanpassingen.

Ook denken we dat zorginnovatie en digitalisering kan bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen. Regionale samenwerking op dit gebied blijft belangrijk.