Algemene Beschouwingen op 8 november goed verlopen.

Leestijd - 5 minuten
GBVeldhoven - 21-11-2016

De Algemene Beschouwingen zijn in Veldhoven op een goede en constructieve manier verlopen. Op de eerste plaats kregen de GBV-wethouders van het Sociale Domein, Marienne van Dongen en Hans van de Looij, van alle kanten complimenten over hoe de transities zijn opgepakt en ingevuld in Veldhoven. Op de tweede plaats bleek aan het einde van de dag, dat er weinig inhoudelijke verschillen van mening bestonden tussen coalitie- en oppositiefracties. De begroting 2017-2020 werd unaniem aangenomen.

Ook werd dat laatste duidelijk door het feit, dat er maar relatief weinig moties en amendementen werden ingediend. Er werden er uiteindelijk slechts 4 in stemming gebracht, waarvan er 3 (ook unaniem) werden aangenomen. Ook dit laatste geeft aan dat de raad in goede onderlinge verstandhouding de begroting heeft behandeld.

Er werden uiteindelijk 2 amendementen en 2 moties in stemming gebracht. Bij 2 daarvan lag een initiatief van GBV aan de basis.

1. Er komt een evaluatie van het Sociaal Deelfonds in samenspraak met de cliëntvertegenwoordigers in Veldhoven aan Tafel en de duur van dit fonds wordt verlengd tot en met 2020. De hoogte van het fonds wordt daarbij vastgesteld met de mogelijkheid om dit jaarlijks bij te stellen indien noodzakelijk.
2. De kwestie van het zwembad komt opnieuw op de politieke agenda, waarbij nog dit jaar een beeldvormende vergadering zal worden belegd waarin alle ins en outs nog eens goed tegen het licht worden gehouden en alle mogelijkheden worden verkend om het zwembad, in welke vorm dan ook, alsnog open te kunnen houden. Het alternatieve plan van en de externe werkgroep, die dat heeft opgesteld, worden hierbij nadrukkelijk bij betrokken. De definitieve besluitvorming omtrent het zwembad moet nu in principe plaatsvinden voor 1 juli 2017.

Daarnaast stemde de GBV-fractie (evenals alle andere partijen) ook in met een voorstel van PvdA en SV om af te zien van een voorgenomen incidentele bezuiniging op het algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning.

Een GBV-motie over hoe om te gaan in de toekomst met de in de begroting verplichte meetindicatoren werd ingetrokken, nadat door het college werd toegezegd aan de oproep van GBV gevolg te zullen geven bij de volgende begrotings- en jaarstukken.

Een motie slechts leverde zoals eerder al verwacht geen unanimiteit op, dat was een motie over het Pastoor Vekemansfonds. Deze werd door het college ontraden. GBV, VSA en D66 steunden deze motie niet, waardoor die werd verworpen. Wij vonden het belangrijk dat partijen met elkaar in overleg gaan. Een besluit hierover is door het College immers nog niet genomen.