De brandweerzorg onder vuur?

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 01-03-2015
  • Steeds vaker bezuinigen op de brandweer baart zorgen
  • Met veiligheid moet je niet marchanderen
  • Burgemeester onderschrijft verzoek GBV in deze

Om maar eens een voor de hand liggende woordspeling te gebruiken: de brandweer lijkt onder vuur te liggen. Alleen: woordspelingen zijn vaak humoristisch bedoeld. Terwijl in dit geval sprake is van bittere ernst.

In het recente verleden hebben bij de brandweer diverse organisatorische ontwikkelingen plaatsgevonden waar GBV helemaal niet gelukkig mee was. Zo hadden wij veel liever het behoud gezien van een eigen Veldhovense brandweerorganisatie dan het opgaan hiervan in een regionale organisatie, de Veiligheidsregio. Maar ja, dat werd van hogerhand onmogelijk gemaakt en is inmiddels ook een gegeven waar we ons bij neer moeten leggen.

Ook het opheffen van het regionale duikteam kon bij GBV op geen enkele manier op steun rekenen. Het blijft naar ons idee een onaanvaardbare manier van bezuinigen op veiligheid met mogelijk grote persoonlijke gevolgen in de toekomst.

De belangrijkste reden dat GBV vasthoudend bleef ten aanzien van het behoud van een eigen brandweerorganisatie was, dat wij het hier in Veldhoven gewoon goed voor elkaar hadden. Door de grote inzet en betrokkenheid van onze brandweermannen en –vrouwen hadden we veel brandweerzorg – en dus veel veiligheid – voor relatief weinig geld.

Een van onze grote zorgen was, dat wij binnen de regionale setting steeds meer kosten zouden gaan krijgen voor steeds minder brandweerzorg. En dit blijkt nu al het geval. De brandweerzorg wordt verder versoberd, terwijl we als Veldhoven fors meer moeten gaan bijdragen aan de totale regionale brandweerkosten.

Dit gaat GBV als partij erg aan het hart. Temeer als we de meest recente berichtgeving hierover vernemen, waarin opnieuw wordt gesproken over verdergaande bezuinigingen, die in dit verband vanuit Den Haag in de nabije toekomst over ons lijkt te worden uitgestort. Waarbij we – en dat voelt nog het ergste – als lokale politiek weinig anders kunnen dan instemmen met het huidige pakket aan voorstellen. Immers, als gemeente moeten we meedoen en meebetalen, maar feitelijke zeggenschap hebben we daarover nauwelijks meer. Onze autonomie hierin is weggeorganiseerd met de komst van de Veiligheidsregio.

Bij de bespreking van de zienswijze over de Toekomstvisie Brandweerzorg in de raad van februari jl. heeft GBV (opnieuw) aandacht voor deze zorgen gevraagd aan de verantwoordelijke lokale bestuurder, zijnde onze burgemeester.

Namens de GBV-fractie is de garantie gevraagd dat de brandweer te allen tijde haar kerntaken zo optimaal mogelijk moet kunnen blijven vervullen. En dat de opkomsttijden worden gewaarborgd zodat de brandweer aan haar verplichtingen in bijstand kan voldoen.

Dat de keuze voor het nu voorgestelde scenario van maatregelen niet gaat leiden tot een onacceptabel niveau – lees: onvoldoende niveau – van brandweerzorg voor onze gemeente Veldhoven. En dat ik hem als portefeuillehouder erop mag aanspreken als dat laatste gebeurt.

De burgemeester zegde toe dat hij stond en staat voor een acceptabel niveau van veiligheid en brandweerzorg en dat hij er alles aan zal doen wat in zijn vermogen ligt om dit te waarborgen.

Laat helder zijn dat het voor ons cruciaal is dat er een brandweerorganisatie voor onze regio bestaat, die op een adequate manier haar kerntaken kan uitvoeren. Op dat punt wil GBV gewoonweg geen concessies doen. Veiligheid is een groot goed voor onze burgers en optimale brandweerzorg is daarbij onontbeerlijk.

Tot slot nog even dit: Met de inrichting van de Veiligheidsregio is de democratische controle van de brandweerorganisatie naar idee van GBV wel aanzienlijk slechter geworden. Een besluit dat nu genomen wordt door de regionale bestuurders (lees: de burgemeesters) is in theorie door de regio altijd terug te draaien. Maar dit is wel verdraaid lastig omdat in zo’n geval een meerderheid van de 21 aangesloten gemeenten zich daar dan in moet kunnen vinden. Dat is in de praktijk bijna niet te bewerkstelligen. GBV heeft alle vertrouwen in de oprechtheid en deskundigheid van onze huidige Veldhovense burgemeester, zeker ten aanzien van dit onderwerp. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Maar dat neemt niet weg, dat de zeggenschap van de raad over de brandweer meer theoretisch is dan feitelijk mogelijk. En dat vindt GBV toch geen goede ontwikkeling.