De kerntakendiscussie afgerond: eindelijk!

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 17-04-2016
  • onlangs werd de kerntakendiscussie politiek afgerond
  • behandeling fase 2 in raad aanleiding tot kritiek
Tijdens een raadsvergadering in april werd de tweede fase van de kerntakendiscussie door raad en college afgerond. Volgens sommigen was de wijze van behandeling in de raad van dit onderwerp belachelijk. Iemand noemde het gebeuren tijdens Veldhoven aan Tafel zelfs ‘Veldhoven onwaardig’. Was het allemaal zo erg dan? Dat is maar net hoe je er tegenaan wilt kijken en het hele doorlopen traject bij deze overweging betrekt.
Ik ben daar persoonlijk in elk geval wat genuanceerder over. Wat gebeurde er? Tijdens de raadsvergadering is vrij lang (te lang!) gekibbeld tussen diverse partijen over de kermis in Zeelst. Waardoor het voor minder ingewijden leek alsof de hele kerntakentakendiscussie met daaraan mogelijk gekoppeld een grote bezuinigingsoperatie zich enkel toespitste op het behoud van een kermis. Waarbij ook de verwijtende toon naar elkaar toe niet bijdroeg aan een goed debat. Tja, en dan dringt zich m.n. bij buitenstaanders de gedachte op: is dat het enige waarover raadsleden zich druk kunnen maken? Dan zijn de problemen in Veldhoven niet groot. En na 1,5 uur gesteggel over en weer, vond burgemeester  Mikkers het welletjes worden en riep hij (terecht overigens) de fractievoorzitters tijdens een schorsing op hiermee op te houden. Hetgeen toen ook geschiedde. Maar, zoals gezegd, je moet m.i. wel naar het hele proces en dus wat breder kijken naar het verhaal van de kerntakendiscussie.
Op de eerste plaats is het voeren van een kerntakendiscussie altijd lastig. Die ervaring heeft iedereen die er ooit ergens mee van doen heeft gehad. Het is immers altijd wel mogelijk om in abstracte bewoordingen zaken ter discussie te stellen. Maar als het vervolgens concreet wordt, dan wordt het lastiger. Vertel de burgers (jouw kiezers!)maar dat je wilt bezuinigen op hun culturele voorzieningen. Of dat je groenonderhoud veel minder wilt gaan doen met verdere verrommeling van het openbaar gebied. Of dat onderwijshuisvesting voorlopig minder aandacht zal krijgen. Dat zijn boodschappen die de politiek niet graag vertelt, noodzakelijk of niet.

Verder zijn er in dit hele proces wel degelijk veel belangrijke stappen gezet en conclusies getrokken. In vogelvlucht:

–          Begin 2015 is fase 1 van de kerntakendiscussie afgerond, die zich vooral richtte op de welzijnssubsidies en de grote culturele instellingen.  Met onder meer belangrijke besluiten over wie in welke mate nog subsidie krijgt en op grond waarvan  en de huisvesting van de instellingen (muziekschool bij de bibliotheek/De Schalm onderbrengen). Met hieraan gekoppeld een hele grote bezuinigingsslag.

–          Voorafgaande aan fase 2 (de andere beleidsterreinen) werd in samenspraak met heel veel betrokken partijen onze Stadvisie Best of Both Worlds uit 2005 geactualiseerd waaruit een weer beter bruikbaar profiel van Veldhoven voor de komende jaren ontstond.

–          Op basis hiervan zijn de overige taken in fase 2 inzichtelijk gemaakt en besproken. Waarbij een prioritering van taken is aangegeven. Voor GBV was overigens al heel gauw duidelijk dat het huidige takenpakket van de gemeente een realistisch pakket is. Wat ons betreft worden ze allemaal in stand gehouden, mede in lijn met onze consequente opvatting dat we het bestaande voorzieningenniveau zo goed mogelijk in stand moeten proberen te houden. We kunnen hooguit kijken of bepaalde zaken (even) een tandje minder kunnen/moeten, als de financiële poolstok dat vereist.

Het afgeronde proces heeft volgens sommigen misschien niet helemaal opgeleverd wat men er tevoren van had verwacht. Maar een paar zaken zijn nu voor de toekomst wel verhelderd:

–          Ons gemeentelijk takenpakket en de prioritering daarin zijn nu helder gemaakt

–          De Stadsvisie is tussentijds  geactualiseerd

–          Er is jarenlang gevraagd vanuit de politiek om een kerntakendiscussie te voeren. Dat is nu uitgevoerd.

Dat het in de afsluitende raad uiteindelijk teveel over weinig ging, ach, dat doet zich nu eenmaal soms voor. Dat hoort ook een beetje bij de politiek en moet je ook niet groter maken dan het is. Een oppositiepartij zette mensen vooraf via allerlei kanalen op het verkeerde been over het item Zeelst kermis, nl. dat de coalitie zou overwegen om die kermis om zeep te helpen. Terwijl dat helemaal nooit en nergens aan de orde is geweest.  Hooguit om enkele zaken in de marge nog eens te overwegen. Denk bijv. aan de kosten van het opruimen van de rotzooi na het evenement, wie moet die dragen? Daar kun je het nog eens over hebben met elkaar. In zowel het verkiezingsprogramma van GBV als in het coalitieakkoord staat, dat wij vinden dat de bestaande kermissen behouden moeten blijven. Dat is en blijft ons vertrekpunt, ook in Zilst.