DE of EEN visie op Veldhoven?

Leestijd 10 - 15 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 10-05-2024

De afgelopen weken was er het nodige te doen over de Visie op Veldhoven. Wat is het geval? De huidige Stadsvisie van Veldhoven is alweer zo’n 8 jaar oud. Sindsdien is er natuurlijk alweer heel veel veranderd in de situatie in Veldhoven. De tijd staat immers niet stil. Denk maar aan de explosieve groei van ASML en de ook daarmee samenhangende toegenomen mobiliteit en woningnood. Actualisatie van die Stadsvisie is dus echt nodig.

Welk probleem deed zich nu voor bij de nieuwe onlangs opgestelde totaalvisie als leidraad voor de komende jaren? Deze conceptvisie, die op tafel kwam te liggen ter goedkeuring door de raad, komt vooral voort uit diverse contacten met burgers en organisaties. Dat lijkt op zichzelf natuurlijk prima op het eerste gezicht. Participatie van burgers wordt door bestuur en politiek vandaag de dag hoog gewaardeerd. Dus wat is het probleem dan, zou je zeggen?

Jawel, ook GBV vindt het goed dat hierover zoveel mogelijk inspraak heeft kunnen plaatsvinden vanuit de Veldhovense samenleving. Maar dit heeft naar de mening van GBV wèl tot bijkomend gevolg gehad, dat de insteek van de laatste conceptvisie veel te beperkt was en dit stuk slechts een gedeelte bestreek van alle vraagstukken en thema’s, die op ons af gaan komen in de komende jaren.

Zo staat er bijvoorbeeld in de conceptvisie niets opgenomen over de economische situatie (met name de enorme groei van ASML en aanverwante bedrijvigheid), het mobiliteitsvraagstuk (de forse toename van de verkeersdruk op het Veldhovense wegennet) en de voorgenomen energietransitie (denk aan de problemen rondom electriciteitsvoorziening zoals bij de nieuwe school in Zilverackers).

Dit maakt het eerste verhaal naar ons idee incompleet als totaalvisie op Veldhoven. Daarin worden nu vooral een aantal zaken benoemd, die de bewoners van belang vinden. Zoals het bewaren van het dorpse karakter van Veldhoven en het koesteren van ons groen. Natuurlijk, onmiskenbaar ook zaken die voor veel inwoners van onze gemeente de aandacht moeten krijgen. Maar zeker ook niet de enige in de ogen van GBV, die dat in een totaalvisie op Veldhoven verdienen. Er zijn meer essentiële zaken, waarvoor dat geldt in de jaren die eraan gaan komen.

Daarom heeft  de GBV-fractie er in de raad op aangedrongen om de conceptvisie verder aan te vullen met andere belangrijke items van de komende jaren, die ook een plaats moeten hebben in een Visie op Veldhoven. Items, die daarin nu nog ontbreken of slechts zijdelings worden benoemd. Eerst dan kunnen we in onze optiek spreken van ‘de’ Visie op Veldhoven. Nu is het nog teveel ‘een’ visie! Of een gedeelte daarvan.

Daarom heeft GBV er dus ook voor gepleit om het conceptstuk dat op tafel lag niet meer te benoemen als de “Visie op Veldhoven’ maar daar een andere term boven te zetten. Naast GBV kon ook een groot deel van de overige partijen zich achter dit idee van GBV scharen. Uiteindelijk is de naam gewijzigd in ‘Inwonersvisie op Veldhoven’. Dit als belangrijk onderdeel van het uiteindelijke totaalverhaal.

Laat hierbij een ding nogmaals helder onderstreept zijn: GBV heeft enorm veel respect en waardering voor de inbreng vanuit de bevolking voor de eerste conceptvisie. Ook de manier waarop die is verkregen verdient absoluut veel lof. Dit stuk moet dan ook een heel prominente plek krijgen en houden in de uiteindelijke totaalvisie, die er moet komen. Het maakt duidelijk aan welke toekomstige ontwikkelingen onze inwoners waarde hechten.

Maar de vlag moet naar idee van GBV wel de lading dekken. En daarvoor is toch echt verdere aanvulling van de conceptvisie op Veldhoven noodzakelijk. Hier waren de meeste partijen in de raad het ook wel over eens met elkaar. Wordt vervolgd!

Youri van Oorschot
Partijleider en raadslid GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.