GBV ging uiteraard voor haar verkiezingsbeloften

Leestijd - 5-10 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 09-11-2022

Bij de behandeling van de begroting heeft GBV in elk geval de eigen verkiezingsbeloften proberen te realiseren. Met name komen tot een flinke verlaging van de hondenbelasting en de realisatie van een geschikte foyer bij de muziekschool Art4U.

Allereerst werd een voorstel gedaan om de hondenbelasting vanaf 2024 te verlagen naar maximaal € 50,- per hond. Die gaat in 2023 opnieuw verhoogd worden en € 90,- bedragen. GBV had in haar programma staan de hondenbelasting te willen halveren. Dat werd met dit voorstel getracht te bereiken.

Waarom wil GBV dit? Heel eenvoudig, in Veldhoven hebben we diverse voorzieningen om het leven van onze inwoners prettiger te maken. Die worden meestal ook niet kostendekkend bekeken. Iemand, die gebruik wil maken van de bibliotheek betaalt daarvoor contributie, maar een groot gedeelte van de kosten daarvan worden betaald uit een gemeentelijke subsidie. Daar betalen ook mensen aan mee, die er nooit komen. En dit geldt voor heel veel voorzieningen in Veldhoven.

GBV vindt het redelijk, dat de hondenbezitters voor een stuk meebetalen aan de aanwezige hondenvoorzieningen. Maar niet om dit volledig kostendekkend te laten doen. Dit doen we immers voor zoveel zaken niet. Vandaar het voorstel in lijn met onze verkiezingsbelofte om de hondenbelasting te maximeren op € 50,- per hond. Helaas kreeg ons voorstel onvoldoende steun in de gemeenteraad. Alleen de VVD stemde hiermee in, de overige partijen waren tegen deze aanpassing.

Daarnaast vroeg GBV via een motie aandacht voor het feit, dat de muziekschool Art4U dringend behoefte heeft aan een fatsoenlijke foyer. Zodat men grotere muziekgezelschappen zoals een harmonie adequate oefenruimte kan bieden en kleinere uitvoeringen voor maximaal 150 toeschouwers kan laten plaatsvinden in de Rabozaal van het gebouw.

Voor de duidelijkheid, 4 jaar geleden werd al gesteld dat een dergelijke aanpassing van het gebouw wenselijk zou zijn. Mede om de exploitatiemogelijkheden van deze accommodatie te vergroten. Echter, inmiddels is duidelijk geworden dat Art4U dit niet zelf kan bekostigen. Mede door de enorm gestegen bouwkosten en de noodzaak om extra eigen middelen in te zetten vanwege de te geringe inflatiecompensatie vanuit de gemeente in de afgelopen jaren.

Omdat het er niet naar uitzag dat een meerderheid van de gemeenteraad hiermee zou gaan instemmen, hebben we onze motie nog niet in stemming gebracht en aangehouden. Zodat eerst nog gesprekken over dit item kunnen plaatsvinden tussen gemeente en muziekschool over noodzaak en haalbaarheid van een adequate foyer op korte termijn. GBV houdt de vinger aan de pols.

Een drietal moties van GBV werden wel aangenomen, 2 unaniem en bij 1 stemde alleen D66 tegen.

Allereerst werd een verzoek unaniem gesteund door de raad om de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van een starters- of stimuleringslening nog eens nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van het publiek. Die kunnen het voor starters op de woningmarkt en mensen die hun woning willen verduurzamen dan wel meer levensloopbestendig maken net haalbaar maken hun plannen uit voeren. En het juiste zetje in de rug geven in deze toch wat moeilijke tijd qua woningkoop of woningaanpassing gezien alle recente prijsstijgingen.

Ook werd – opnieuw unaniem – ingestemd om aandacht te besteden aan extra beweegvoorzieningen voor tieners, waarbij rekening wordt gehouden met de spreiding over Veldhoven. GBV vind dat er op dit moment wel erg weinig van deze voorzieningen in adequate staat in Veldhoven aanwezig zijn. Dat lijken er slechts een viertal te zijn. En dat voor een doelgroep (tieners), voor wie meer bewegen gezond en goed zou zijn. Ook werd meegenomen om te bezien in hoeverre het mogelijk is om hiervoor financiële ondersteuning te krijgen vanuit Brainport, die daarvoor gelden beschikbaar heeft.

En tenslotte ondersteunde de raad (m.u.v. D66) het voorstel van GBV om op korte termijn een bewustwordingscampagne te starten in overleg met de diverse (zorg-)organisaties en belangenverenigingen om ‘het nieuwe normaal’ over het voetlicht te brengen bij àlle belanghebbenden. En haast te maken met de nieuwe visie op het sociaal domein en daarin vooral aandacht te hebben voor de integrale aanpak van wonen, zorg en veiligheid voor de zorgbehoevende inwoners van onze gemeente. Voor de duidelijkheid, met ‘het nieuwe normaal’ bedoeld het Rijk, dat langer thuiswonenden vanwege capaciteitstekorten in de zorg lang niet altijd de zorg krijgen die nodig is. Dat doorstroming naar beschermd wonen of een verzorgingshuis evenmin altijd haalbaar is. En dat dus de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers alsmede de digitalisering van de zorg noodzakelijk zal worden om knelpunten op te lossen. Er zijn nu al veel schrijnende situaties, die geen verder uitstel van een dergelijke campagne dulden. De Raad zal over de resultaten worden geïnformeerd in 2023.

Kortom: GBV heeft haar best weer gedaan bij de behandeling van de begroting. Zoals u van ons gewend bent. De eigen verkiezingsbeloften werden voor het voetlicht gebracht zoals beloofd en er was aandacht voor andere zaken, die naar ons idee waardevol zijn voor onze gemeenschap.

Namens de fractie van GBV,

Jurre van der Velden
Fractievoorzitter GBV