Opvattingen GBV over Integraal Veiligheidsplan voor Veldhoven

Leestijd - 5 tot 10 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 12-03-2023

Onlangs behandelden we in de raad het zgn. ‘Integrale Veiligheidsplan Basisteam de Kempen’. Het Basisteam omvat de regio De Kempen, zoals die door de politie als eenheid wordt gezien. Alle gemeenten die daar deel van uit maken dienen elke vier jaar samen een geactualiseerd ‘totaalplan’ op te stellen. Daarin worden de onderwerpen genoemd, die voor allen – voor de een wat meer dan de ander – relevant zijn. Onderwerpen die genoemd worden zijn met name: zorg en veiligheid, digitale criminaliteit, maatschappelijke onrust, ondermijning, high-impact crimes en fysieke veiligheid.

Omdat het allereerst een algemeen totaalplan is, betekent het ook, dat hele specifieke zaken die voor Veldhoven van groot belang zijn, voor een andere gemeente wat minder zwaarwegend kunnen zijn.

Daarom gaat iedere gemeente vanuit dat totaalplan vervolgens aan de slag om de eigen hoofdpunten vast te stellen en daaraan in de zin van handhaving, hulpverlening en regelgeving een eigen invulling aan te geven. We noemen dat dikwijls de lokale inkleuring of (wat deftiger!) de Couleur Locale. Dit gebeurt dan in uitvoeringsplannen.

Waar GBV in Veldhoven graag bijzondere aandacht voor zal vragen, zijn de volgende zaken:

Allereerst de overlast gevende jeugdgroepen. We denken hierbij niet aan groepjes die voor de gezelligheid bij elkaar komen, maar aan die jongelui die binnen een groep strijden om de verste vorm van ontoelaatbaar gedrag. Onderzoeken wijzen uit, dat vanuit deze groepen de stap naar criminaliteit niet meer zo groot is. Dit gevaar werkt tweezijdig; jongeren vinden het spannend om op de criminele ladder op te klimmen en de echte criminelen spannen ze maar wat graag voor hun karretje.

Overlast door verwarde personen is eveneens een belangrijk punt om aan te pakken. De laatste jaren worden verwarde personen steeds meer vanuit hun eigen woonsituatie behandeld, terwijl ze voorheen op locaties woonden, waar ook de zorg voor hen plaatsvond. We gaan echter steeds meer van intramurale naar extramurale zorg. Verwarde personen worden minder snel opgemerkt.

Als laatste noem ik het sluipende gevaar van de zgn. ondermijning; de beweging waarbij lieden met crimineel verkregen geld eigendommen verkrijgen mét dat geld en vervolgens ogenschijnlijk legaal geld verdienen. Een andere vorm is, dat criminelen gewone legale bedrijven voor hun illegale zaken gebruiken. Hoewel we hier als gemeente nadrukkelijk aandacht voor willen hebben is het erg belangrijk om samenwerking te zoeken met de regio, provincie en landelijke overheid. Criminaliteit zoals deze kent geen grenzen. Zeker geen gemeentegrenzen!

Pierre Bijnen
Raadslid GBV