OZB-belofte van nieuwe coalitie blijkt weinig waard

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 09-11-2022

Het begon allemaal in aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen van maart jl.: geen OZB-stijging werd met grote stelligheid verkondigd door de nieuwe partij HvV. Dat had de vorige coalitie van VVD, GBV en PvdA immers diverse keren veel te gemakkelijk gedaan in de ogen van deze club. Dat moest echt anders. En hoewel dit stevige standpunt in het nieuwe coalitieakkoord (gesloten tussen HvV, Groen Links/PvdA, D66 en CDA) al een beetje werd genuanceerd, werd daarin tekstueel onder meer het volgende opgenomen: ‘de OZB is geen automatische oplossing is voor financiële tekorten. En ook: ‘’Tegelijkertijd willen we de lokale lasten zo laag mogelijk houden. In geval van financiële tegenslag zoeken we dan ook eerst naar creatieve manieren om beleid te financieren. Klare taal dus, we gaan de OZB niet onnodig verhogen.

Wat schetste dan ook onze verbazing, toen eind september de gemeentebegroting werd gepresenteerd. De OZB steeg na wat plussen en minnen met maar liefst 11,3 % in 2023. Met de toelichting erbij dat dit niet anders kon. Men moest immers vanwege de grote inflatie de OZB extra verhogen, te beginnen met 4,7 % bovenop de reeds voorgenomen verhoging in het volgende kalenderjaar.

Nu zou dat nog enigszins te rechtvaardigen zijn geweest, ware het niet dat vlak na het bekend maken van de meerjarenbegroting 2023-2026 de zogenaamde Septembercirculaire van het Rijk bekend werd. En hierin werd duidelijk, dat Veldhoven in de komende jaren vele miljoenen extra uitgekeerd krijgt vanuit het Gemeentefonds.

Dit werden de nieuwe bedragen van de begroting na verrekening met die Septembercirculaire:

2023 + 1.330.000
2024 + 3.813.000
2025 + 6.354.000
2026 + 1.888.000

Zoals u ziet: alle jaarschijven dik in de plus! Sommige zelfs heel dik!

En dit werpt natuurlijk een heel ander licht op de noodzakelijkheid van de extra OZB verhoging. Als je bedenkt dat 1 % OZB ongeveer € 150.000 is, dan is een eenvoudige rekensom snel gemaakt: 4,7 % is dan ongeveer € 700.000. Haal je die eraf in 2023, dan staat er nog steeds een dikke plus. Om van de andere jaren maar te zwijgen.

Kortom, de extra verhoging van 4,7 % in 2023 is totaal niet nodig op dit moment. Ook het argument dat er toekomstige tegenvallers wellicht opgevangen moeten worden is natuurlijk grote onzin. Op de eerste plaats blijft er ook zonder deze verhoging nog steeds meer dan genoeg geld beschikbaar, met name in 2024 en 2025. Ten tweede is het natuurlijk van de gekke om extra geld te gaan vragen van onze inwoners omdat we misschien in 2027 weer minder van het Rijk zullen krijgen. Dat is pas over 5 jaar! Verhoog dan de OZB, als dat nodig mocht blijken. Want eerlijk is eerlijk, als het nodig is, is ook GBV daar niet op voorhand tegen, laat dat ook gezegd zijn.

Daarom stelde GBV voor tijdens de behandeling van de begroting om de extra verhoging vanwege de inflatie alsnog via een begrotingswijziging ongedaan te maken. De coalitiepartijen hielden echter voet bij stuk en gingen hiermee niet akkoord. Alleen de VVD steunde het voorstel van GBV.

Toegegeven, het is het niet de gewoonte om de begroting tijdens de behandeling daarvan aan te passen vanwege de Septembercirculaire.
Maar het is een bijzondere tijd en het kan wel. Hoe kun je nu als raadslid in deze tijd dat veel mensen het al moeilijk hebben een extra OZB stijging meerjarig doorvoeren waarbij o.a. de jaarschijf 2025 sluit met een overschot van ruim 6,3 miljoen? Dat is naar ons idee gewoonweg niet uit te leggen.

Zeker niet als we nog even teruggaan naar de eerste alinea van dit verhaal: geen onnodige OZB-verhoging was het uitgangspunt van de huidige coalitie. Met andere woorden, verkiezingsbeloften hieromtrent blijken een bijzonder korte levensduur te hebben en – misschien nog wel erger – het coalitieakkoord biedt dus weinig houvast voor de toekomst. Als dit voor alles geldt, wat daarin staat….

Hoe de kiezer dit alles beoordeelt na lezen van dit verhaal, is uiteraard aan hem of haar zelf. Voor GBV is het wel duidelijk evenals de meest passende kwalificatie hiervan. U mag raden hoe die luidt!

Hans van de Looij
Raadslid GBV