Wat veroorzaakte de coalitiebreuk in Veldhoven?

GBVeldhoven - 03-06-2017

Naar aanleiding van een signaal op 9 mei van de fractievoorzitter van VSA is een speciaal coalitieberaad ingelast op 15 mei. Tijdens dit overleg werden GBV en D66 onaangenaam verrast door het feit dat er onvoldoende of geen steun zou zijn binnen VSA voor drie dossiers.

Het betrof de kredietaanvraag voor de plaatsing van de tijdelijke woonunits, de verbouwing van de bibliotheek t.b.v. de muziekschool en de toiletvoorziening/kiosk bij kinderboerderij De Hazewinkel met uitbreiding van mogelijkheden voor maatschappelijke participatie. Tijdens dat overleg werd geen inhoudelijke overeenstemming bereikt met VSA. De wethouders betrokken bij het dossier verbouwing bibliotheek, voelden zich onvoldoende gesteund en gaven beiden aan hun portefeuille neer te leggen bij een ingrijpende koerswijziging. Dit werd door VSA voor kennisgeving aangenomen en hiermee was de vertrouwensbreuk een feit.

Direct na de oordeelsvormende raadsvergadering op 16 mei is door de verantwoordelijke wethouder voor de ‘kiosk’ bij de kinderboerderij  nog geprobeerd om op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan over deze coalitieafspraak, maar dit werd geweigerd door VSA. Het vertrouwen om deze periode gezamenlijk tot een goed einde te brengen  kreeg daarmee opnieuw een tik.

De vraag diende zich daarop aan of GBV en D66 wel door konden gaan met VSA als coalitiegenoot. Bij al deze dossiers gaat het om het nakomen van afspraken en/of de beginselen van behoorlijk bestuur. Bij het afwijken van een –sinds geruime tijd- ingezette lijn komen deze onder druk te staan. Met als complicerende factor dat we aan de vooravond stonden van de benoeming van een nieuwe VSA-wethouder.

De reden voor de definitief ontstane coalitiebreuk is dan ook vooral terug te voeren op het gebrek aan vertrouwen in elkaar en op het feit dat dat de coalitie haar afspraken in zowel het coalitieprogramma als anderszins niet meer kon nakomen. De politiek/bestuurlijke instabiliteit die hiervan het gevolg zou zijn, vormde GBV en D66 de belangrijkste overweging om over te gaan tot beëindiging van de samenwerking met VSA.

Afspraken GBV, VVD en D66

In de week na de raadsvergadering van 16 mei zijn er door GBV en D66 verkennende gesprekken gevoerd met VVD. Het dossier ‘verbouwing bibliotheek’ bleek het meest lastige onderwerp voor een eventuele politieke samenwerking. Na de uitwisseling van argumenten en met het oog op de bestuurlijke stabiliteit die wenselijk is voor Veldhoven in deze periode, heeft de VVD zich op haar positie beraden.

Het was voor de VVD het gemakkelijkst geweest om in de oppositie te blijven en de moeilijke dossiers die voor ons liggen niet mede ter hand te nemen. GBV en D66 zijn blij dat dit niet gebeurd is en dat de VVD haar bestuurlijke verantwoordelijkheid samen met GBV en D66 wil nemen.

Voor GBV en D66 is het belangrijk dat het proces om te komen tot een bezuiniging op de culturele instellingen voortgezet kan worden, dat de instellingen eindelijk zicht hebben op een definitieve gebouwelijke oplossing en er een herontwikkeling mogelijk gemaakt wordt aan de Bossebaan. Over de kredietaanvraag voor tijdelijke woonunits bleek al overeenstemming met de VVD tijdens de oordeelsvormende vergadering van 16 mei. Daarnaast hechten GBV en D66 aan het nakomen van de coalitieafspraak omtrent de kiosk bij de kinderboerderij.

De drie coalitiepartijen hebben afgesproken dat er geen nieuw coalitieprogramma komt; de vigerende programmabegroting vormt uitgangspunt voor beleid. Bij de nieuwe programmabegroting wordt op verzoek van de VVD de reeds ingeboekte verhoging van de OZB in 2018 met 2,5% teruggedraaid, wordt gewerkt aan een goede oplossing voor het Pastoor Vekemans Fonds én wordt welstandsvrij bouwen zo gauw en volledig mogelijk gerealiseerd. De onderwerpen die aan de raad zijn zullen via de reguliere procedures aan de raad worden voorgelegd. En daar waar het een collegebevoegdheid betreft, wordt in collegiaal bestuur uitvoering gegeven aan deze afspraken.

Hiermee hebben de drie partijen volledige openheid van zaken gegeven over deze interne bestuurscrisis. Wij willen we het graag hierbij laten en we gaan met vertrouwen samen aan de slag voor Veldhoven.