Algemene Beschouwingen: begroting gemeente unaniem goedgekeurd!

Leestijd 15 - 20 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 09-11-2023

Op 6 en 7 november vonden de jaarlijkse Algemene Beschouwingen in de raad van Veldhoven plaats. Onderwerp van bespreking daarbij is dan de nieuwe Meerjarenbegroting, dit keer die voor de jaren 2024-2027.

Allereerst mag opgemerkt worden dat de bespreking in de raad vrij harmonieus zijn verlopen. Met als resultaat dat de begroting aan het einde van de tweede dag ook unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad. Met een kanttekening daarbij van zowel GBV als de VVD: deze partijen waren het niet eens met de hoogte van de hondenbelasting, die opnieuw flink steeg. Nu moet ook gezegd worden dat er verder weinig reden was voor politiek gedoe, aangezien in het voorstel dat er lag alle jaarschijven een positief resultaat lieten zien.

Alle partijen hadden natuurlijk nog wel wat te wensen, wat ze duidelijk maakten via in totaal 29 moties en amendementen. Ook GBV deed wat dit betreft een duit in het zakje Welke punten werden daarbij door GBV aangestipt?

Allereerst werd in een motie gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk gemaakt kan worden om mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, nog geen mantelzorg nodig hebben maar wel alvast in de nabijheid van een kind of andere naaste willen gaan wonen, toe te staan een pre-mantelzorg-woning te bouwen. Daarmee is mogelijk toekomstige mantelzorg voorzien en wordt er een woning vrijgemaakt voor anderen. Dit kan een stukje bijdragen in het verminderen van de huidige woningnood. Deze motie is uiteindelijk samengevoegd met een wat ruimere motie op woningbouwterrein van HvV en VVD en werd unaniem aangenomen.

Verder werd een motie ingediend in verband met de dreigende overbelasting van het elektriciteitsnet en de mogelijke gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijven op Habraken. Er werd gevraagd om te onderzoeken of en in welke mate opslag van duurzaam opgewekte energie mogelijk is op dit bedrijventerrein. Tevens of er kan worden aangesloten bij lopende initiatieven op dit gebied. En tenslotte om bij de uitgifte van kavels alvast rekening te houden met het ruimtegebruik van energieopslag. Hier stemde alleen de VVD niet mee in, de overige partijen wel. Dus ook voor dit voorstel een ruime meerderheid.

Een derde motie ging over het mogelijk toestaan van de inzet van zgn. kabelgoten. Steeds meer mensen gaan elektrisch rijden. Zij kunnen dat echter alleen doen als ze de accu van hun auto ergens kunnen opladen. Omdat veel mensen die in tussenwoningen wonen geen eigen oprit hebben, kunnen die op dit moment geen gebruik maken van de eigen stroomvoorziening. Nu zou dat vaak wel mogelijk zijn als hen wordt toegestaan om bij hun woning in de openbare bestrating een kabelgoot aan te brengen. In Valkenswaard is dat vergunningsvrij mogelijk. GBV heeft gevraagd aan het college om te bezien of zoiets in Veldhoven ook zou kunnen. Dit voorkomt wellicht een ongebreidelde groei van laadpalen inde toekomst en meer gebruikersgemak voor veel bezitters van een elektrische auto. Deze motie werd unaniem goed bevonden door de raad.

Tenslotte vroeg GBV om bij de huidige honden-uitrenveldjes enkele technische verbeteringen aan te brengen. Op de eerste plaats een volledig dichte omheining, zodat honden niet pardoes de straat op kunnen schieten met alle gevolgen van dien voor het passerende verkeer en de honden zelf. Daarnaast werd gevraagd om bij elk terreintje een afvalbak te plaatsen en – waar mogelijk – een zitbankje. De wethouder beloofde met een plan hiervoor te komen en de motie werd unaniem aangenomen.

Daarnaast was GBV nog mede indiener met andere partijen van moties en amendementen:

  • Vraag om eind maart 2024 een fysiek bewaakte fietsenstalling in het City centrum te hebben – unaniem aangenomen.
  • Het nog niet uitvoeren van een onderzoek om de Burgemeester van Hoofflaan autoluw te maken, maar eerst af te wachten wat het toekomstige masterplan Centrum gaat betekenen – alleen CDA tegen, andere partijen voor.
  • Voordat er nieuwe aanbesteding wordt uitgevoerd over de afvalinzameling na 2028 goed te onderzoeken of alles weer in een bak met na-scheiding beter zou zijn dan het huidige systeem van gescheiden aanleveren. Waarbij GBV op voorhand geen voorkeur heeft voor een bepaald systeem – unaniem aangenomen.
  • Een plan uit te werken dat erin voorziet dat per gebied wordt bekeken welke diersoorten per gebied beschermd zijn, zodat woningeigenaren gemakkelijker kunnen overgaan tot het aanbrengen van spouwmuurisolatie – unaniem aangenomen.
  • Dat het beschikbare budget voor starters opnieuw wordt aangevuld tot 2 miljoen euro en tevens wordt bekeken of het nodig is het maximale leenbedrag te verhogen € 35.000,- naar € 40.000,- – alleen D66 tegen, de andere partijen voor.
  • Voorstel om van de bouwers van vrije sector woningen niet een bijdrage te eisen, die vervolgens beschikbaar wordt gesteld aan de bouwers van sociale huurwoningen – niet aangenomen, coalitiepartijen HvV, Groen Links-PvdA, D66 en CDA tegen.

Daarnaast werd ook nog met een groot aantal voorstellen van andere partijen door GBV ingestemd.

De GBV-fractie kan gezien het bovenstaande over het algemeen tevreden terugkijken op haar inbreng in en resultaten van deze Algemene Beschouwingen.

Met dank aan andere partijen voor de veelal constructieve samenwerking binnen de raad, die wij dit jaar zeker hebben ervaren.

Jurre van der Velden
Fractievoorzitter GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.