Bestemmingsplan Peter Zuidlaan – Julianastraat goedgekeurd.. maar…

Leestijd 5 - 10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 07-02-2024

De gemeenteraad van Veldhoven heeft zich in de afgelopen weken onder meer bezig gehouden met het bestemmingsplan Peter Zuidlaan-Julianastraat. Dat voorziet in het realiseren van een verbinding deze 2 wegen met elkaar. Een voornemen, dat al in het VerkeersCirculatiePlan (VCP) van 2007 werd aangekondigd. De bedoeling daarvan is helder: het autoverkeer zoveel mogelijk te weren uit de kom van Zeelst en om de dorpskern heen geleiden. Dat kan op deze manier gebeuren.

GBV steunt dit en stemde gisterenavond dan ook in met het voorstel. De gemeenteraad was hierin trouwens unaniem. Maar waar het in het debat veel meer over is gegaan, waren andere aspecten, die nauw verbonden zijn met het voorgenomen plan. Wat is het geval?

Als je de genoemde verbinding tot stand brengt, dan zijn daarbij 2 scenario’s denkbaar:
A. Je maakt van de andere wegen door de kom van Zeelst tegelijkertijd 30 km wegen. Iets, wat overigens ook  de bedoeling is om te gaan doen. Dit is enkele jaren geleden al bepaald bij de vaststelling van het GVVP (de opvolger van het VCP) door de raad.
B. Je gaat pas na de realisatie van de nieuwe verbinding kijken naar de omvorming van de andere wegen tot 30 km wegen, waarbij de huidige 50 km situatie voorlopig dus ongewijzigd blijft.

Nu stond hierover in het raadsvoorstel het volgende:
Bij A: de hoeveelheid autoverkeer vermindert dan in de kom van Zeelst met 30-60 %.
Bij B: dan vermindert het autoverkeer met 5-10 %.

Helder zou je zeggen. Kies voor optie A. Maar….
Het College stelde enkele weken in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst voor om te gaan voor optie B. De redenen die daarvoor genoemd werden, waren naar idee van GBV niet erg sterk. Met als gevolg dat diverse politieke fracties, met name die van HvV, CDA en D66, zich samen met GBV afvroegen: waarom dan niet gaan voor optie A?

GBV kwam daarom in de besluitvormende raadsvergadering met een motie, waarin werd gevraagd om in elk geval te beginnen met het aanwijzen van de 30 km wegen (en dat met bebording aan te geven) op het moment dat de nieuwe verbinding via Julianastraat en Peter Zuidlaan open gaat. En eventueel pas daarna te gaan kijken in hoeverre de huidige inrichting van de wegen nog aangepast moet worden. Dit kan en mag ook gewoon. En als automobilisten moeten kiezen tussen een traject van 30 of 50 km/u, dan kiezen de meesten voor dat laatste. Met of zonder herinrichting!

Maar opnieuw waren de argumenten om dat niet te doen, zeer zwak. Zo stelde de wethouder onder meer dat er mogelijk vertraging zou kunnen optreden in de uitvoering van de plannen m.b.t. Peter Zuidlaan en Julianastraat, omdat er voor het benoemen en bebordenvan de nieuwe 30 km wegen een verkeersbesluit genomen moet worden. Waartegen dan bezwaar gemaakt kan worden. En dat er een plan onder moet liggen, waarover participatie dient plaats te vinden.

Wat GBV betreft zijn dit drogredenen:
1. Ook in de tijd daarna moet er een verkeersbesluit genomen worden over de 30 km wegen. Dan kan er nog steeds bezwaar gemaakt worden. Maar dit heeft niets te maken met het gedeelte Peter Zuidlaan-Julianastraat, waar dit bestemmingsplan over gaat.
2. Er ligt al een verkeersplan over dit voornemen, waarover al participatie heeft plaatsgevonden, nl. het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan).
3. Als er al participatie moet plaatsvinden, dan gaat dat dus enkel nog over de vorm van de herinrichting van de wegen, niet meer óf wegen 30 km moeten worden.

Voorafgaande aan de raadsvergadering was door het College een memo opgesteld, waarin werd aangegeven hoe men de zaak zou willen aanvliegen. Daarin stond vervolgens niets, wat al niet eerder was besproken en toegezegd in de oordeelsvormende raadsbijeenkomst door de wethouder verkeer. Voor GBV daarom voldoende reden om haar motie toch voor te leggen aan de besluitvormende raadsvergadering van 6 februari. En wat gebeurde?

De coalitiefracties kwamen met een eigen motie waarin in feite stond dat men akkoord ging met de aanpak, zoals in de memo werd voorgesteld. Niks optie A dus! Van de dappere taal in de raadsbijeenkomst bleef weinig over. Zelfs oppositiepartij SV ging er maar in mee. Het moge duidelijk, dat GBV dat niet deed, evenals de VVD. Beide fracties stemden voor de door GBV opgestelde motie. Dat die het daarmee niet haalde, moge duidelijk zijn. Maar dat er sprake bleek van een nieuwe bestuurscultuur, dat was zeker (opnieuw) niet het geval. Het collegestandpunt werd gewoon gevolgd.

Wel werd met brede steun (alleen D66 stemde tegen) nog een motie van GBV aangenomen om toch nog eens goed te kijken naar de gevolgen van de nieuwe verbinding voor het verkeer op de rotonde Broekweg / Hagendorenseweg. Verder was GBV nog mede-indiener van een D66 motie om te komen tot een betere voetgangersverbinding parallel aan de Peter Zuidlaan. Die werd wel unaniem gesteund.

Youri van Oorschot
Raadslid en partijleider GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.