Een goede raad…we willen een goede raad!

Leestijd - 5-10 minuten
GBVeldhoven - 17-11-2014
  • Begrotingsbehandeling 2014 is achter de rug
  • Sfeer tussen bepaalde partijen is niet goed
  • Dat is slecht voor Veldhoven en niet in het belang van burgers
  • GBV pleit voor herbezinning binnen alle partijen

De begrotingsbehandeling in de Veldhovense raad was na afloop onderwerp van veel discussie. De temperatuur was tussen diverse partijen erg  laag, dat werd daarbij in elk geval wel  duidelijk. De verklaring voor de oorzaken daarvan is dat voor GBV echter niet. Het lijkt erop dat de coalitiepartijen wordt verweten alleen te gaan voor het eigen gelijk. Terwijl dit door deze partijen, en in elk geval door GBV, juist helemaal niet wordt ervaren als zodanig.

Vanaf de start van deze raadsperiode was de oppositie fel. Niet alleen werd er binnen Veldhoven tegen àlle wethouders gestemd bij hun aanstelling. Wat we ook vaak zagen in het laatste half jaar was blokvorming vanuit de oppositie, ondanks de uitgestoken hand van het college. Bijv. door te weigeren mee te doen met de kerntakendiscussie. Ondanks het feit dat alle partijen voor de verkiezingen aangaven een dergelijke discussie wezenlijk te vinden.

En dan komt er een begroting waarin het college al voor bijna 3 miljoen euro aan tegenvallers weet op te vangen, maar die desondanks voor 2015 niet helemaal sluitend is. Daar tegenover stond geen enkel realistisch voorstel van de oppositie wat dit gat had kunnen repareren of de verhoging van de OZB had kunnen voorkomen. Er was simpelweg geen alternatief wat op een zo korte termijn soelaas kon bieden.

Heeft onze coalitie daar een goed antwoord op gegeven? Misschien (nog) niet. Mensen zeggen: dit hoort er bij, dit is politiek. Wij vinden echter wel dat het om de inhoud moet gaan en over zaken waar de Veldhovense burger iets mee op schiet.

Van de 12 ingediende moties en amendementen vanuit de verschillende oppositiepartijen zijn er 4 raadsbreed (soms na enige tekstuele aanpassingen) aangenomen. Ook hieruit blijkt dat de coalitiefracties en het college wel degelijk bereid waren naar de inbreng van de oppositie te luisteren.

We willen  als GBV met de andere partijen in de raad in de komende jaren op weg om een goed, eerlijk en degelijk beleid neer te zetten en uit te voeren. In het belang van Veldhoven. We hopen dat de oppositie zichzelf de komende tijd gaat beraden op de eigen rol in dat traject. Dat zullen wij ook doen. GBV steekt in elk geval nogmaals de hand uit naar de voltallige raad en roept op tot bezinning, meer samenwerking en wederzijds begrip. Onze burgers verdienen een goede raad, zeker in deze minder florissante tijd. En niet een waarin allerlei andere zaken dan de inhoud het debat op een verkeerde manier beïnvloeden. Het is weliswaar politiek, we doen het ook voor de burgers. Dat roepen we altijd. Laten we dat dan ook raadsbreed tonen door open met elkaar in gesprek te gaan. Het huidige venijnige gekissebis lost zeker niks op voor wie dan ook.