Hoe zit het nu met het vliegveld?

Leestijd - 5-10 minuten
Jurre van der Velden
Fractievoorzitter - 01-11-2020

Alweer een tijdje terug, in mei 2019, kwam het proefcasusrapport van Eindhoven Airport uit. Aanleiding voor dit rapport was het aflopen van de vergunning voor civiel medegebruik van de militaire luchthaven op 31 december 2019. Onder leiding van Pieter van Geel werd na een vrij intensief proces met participatie van allerhande actoren een lijvig rapport opgeleverd. In dat rapport werden 5 speerpunten opgesteld waarmee de luchthaven ‘in samenwerking met de regio actief kan werken aan een kwalitatieve luchthaven in de periode 2020-2030’.

Deze speerpunten waren de volgende: actief sturen op minder geluidsbelasting, structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen, actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit, het bieden van meerwaarde voor de regio en het vertrouwen vanuit de omgeving herstellen. Belangrijk was dat daarbij niet meer de groei van de luchthaven centraal stond, maar het actief terugbrengen van de geluidshinder. In 2030 moet deze volgens het rapport met 30% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2019.

Als gemeenteraad zijn we ook betrokken geweest bij dit proces. Zo heeft GBV tijdens de algemene beschouwingen van 2018 mede een motie opgesteld en ingediend waarin het college gevraagd wordt een bijdrage te leveren aan de proefcasus en daarbij aandacht te vragen voor maatregelen die de overlast voor maatregelen en gezondheidsrisico’s voor de inwoners van Veldhoven beperken.

Deze bijdrage hebben we als gemeenteraad in 2019 vastgesteld in de vorm van een brief. De brief was bedoeld gezamenlijke reactie van de gemeenteraad op de proefcasus. Als reactie werd per in de proefcasus genoemd speerpunt, Veldhovense input gegeven. Zo vonden we dat het bevriezen van het huidige aantal vluchten en niet meer vliegen na 23.00 uur een mooie start waren om mee te beginnen. Ook moedigden we de komst van een regionaal meetnet aan waarmee we de luchtkwaliteit (in de omgeving van de luchthaven maar ook elders in de regio Zuidoost-Brabant) constant kunnen monitoren.

Als reactie op de proefcasus heeft minister Cora van Nieuwenhuizen in september 2019 bekendgemaakt dat het maximum aantal vliegbewegingen voor 2021 en 2021 gehandhaafd blijft op het aantal dat ook in 2019 gold: 41.500. Verder wilde ze dat er vanaf de zomer van 2020 geen vluchten meer werden gepland na 23.00 uur. Vanaf 2022 moest er een nieuw sturingsmodel operationeel zijn waarbij niet meer het aantal vliegbewegingen centraal staat, maar het verminderen van de geluidsbelasting.

In juli 2020 gaf de minister vervolgens aan dat het sturingsmodel in 2022 nog niet in gebruik wordt genomen maar dat dit met een jaar is uitgesteld. Het maximum aantal vliegbewegingen van 41.500 geldt dus ook nog in 2022. Een andere door de minister genoemde maatregel is het verkleinen van de geluidscontour van de luchthaven. Geluidscontouren zijn zones rond het vliegveld waar tijdens een langere periode een bepaalde hoeveelheid geluid is. Het verkleinen van dat gebied is een aanvullende maatregel om de overlast voor de mensen die in de nabije omgeving van het vliegveld wonen te verkleinen. Verder zijn er vanaf het winterseizoen 2020, dat 25 oktober jl. is ingegaan, definitief daadwerkelijk geen vluchten meer gepland na 23.00 uur op Eindhoven Airport.

In 2020 is ook gestart met de uitrol van het regionaal meetnet in Zuidoost-Brabant. Dit is een samenwerking tussen allerlei partners, waarbij onder meer de Provincie Noord-Brabant, de GGD, het RIVM en de ODZOB zijn betrokken. Onder het motto van ‘meten is weten’ worden in de regio 50 meetkasten opgehangen. Daarmee worden onder mee stikstofdioxide en fijnstof gemeten. Deze data wordt zichtbaar gemaakt voor iedereen via het ‘Samenmeten-portaal’. De data is vanaf 2021 voor iedereen te vinden via https://samenmeten.rivm.nl/.

Al met al zijn er na de proefcasus dus allerlei ontwikkelingen geweest, die GBV ook in de toekomst blijft volgen!