Kwaliteit fietspaden moet echt beter!

Leestijd 5 - 10 minuten
Eric van Doren
Raadslid - 01-09-2023

De GBV-fractie heeft bij de verantwoordelijke wethouder voor de openbare ruimte, mevr. Mariëlle Giesbertz (D66) via een brief aandacht gevraagd voor de slechte staat van onderhoud waarin veel fietspaden in Veldhoven verkeren. De brief hierover van GBV-gemeenteraadslid Eric van Doren luidt als volgt:

(letterlijke tekst brief)

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de definitieve gemeentebegroting 2024-2027, die wij in de raad begin november gaan bespreken. Ook vernam de GBV-fractie via het VW dat aan de bevolking wordt gevraagd input te leveren over de kwaliteit van het openbaar gebied. Dit mede in het licht van de actualisatie van de huidige beheerplannen. Al deze plannen hebben overigens de aandacht van GBV, maar nu willen we toch even extra aandacht vestigen op de infrastructuur.

Een van de zaken, die de GBV-fractie daarover wil aanstippen is de staat van onderhoud van de diverse fietspaden in Veldhoven. Die is wat ons betreft op heel veel plekken overduidelijk niet op orde. Hetgeen we kunnen staven middels de bijlage met enkele foto’s, die voor zichzelf spreken. Met name de fietspaden van de Heerbaan behoeven overduidelijk gerenoveerd te worden.

De GBV-fractie dringt er dan ook bij U op aan om in het kader van de begroting en de beheerplannen hier nadrukkelijk aandacht voor te vragen. Onze fractie zal dat in elk geval gaan doen bij de begrotingsbehandeling. Wij begrijpen natuurlijk,dat niet alles tegelijk zal kunnen en dat spreiding van herstelwerkzaamheden en de daarbij behorende kosten noodzakelijk zal zijn. Maar enige voortvarendheid hierin is wat GBV betreft toch echt wel geboden. Er dient naar ons idee binnen niet al te lange tijd een inventarisatie van de totale problematiek en een plan van aanpak te zijn alsmede een daaraan gekoppeld realistisch maar tevens adequaat tijdspad.

Het huidige coalitieakkoord is op dit punt helder. Een greep uit wat hierin allemaal geschreven staat:

  1. We gaan fietsgebruik verder stimuleren als alternatief voor de auto.
  2. We willen meer ruimte bieden aan de fietser.
  3. We moeten ons sneller per fiets kunnen verplaatsen dan per auto.
  4. We creëren waar mogelijk snelfietspaden, waardoor je obstakelvrij kunt fietsen.

Kortom, het fietsgebruik verdient vanuit debeleidsvoornemens alle aandacht. Terecht overigens. Maar dan moeten we als Veldhoven er natuurlijk wel voor zorgen dat onze basisvoorzieningen op dit vlak, te weten onze fietspaden, kwalitatief op orde zijn. Wij hopen op Uw medewerking in deze.

Eric van Doren
Gemeenteraadslid GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek? Neem contact met ons op.