Nee tegen afsluiten Burgemeester van Hoofflaan

Leestijd - 5-10 minuten
Youri van Oorschot
Partijleider - 18-02-2022

Burgerinitiatief Autoluwe As: een onrealistische suggestie!

Op dinsdag 8 februari jl. werd in de raad het eerste burgerinitiatief in Veldhoven ooit behandeld. Een mogelijkheid, die in het leven is geroepen in 2007 door de gemeenteraad op voorzet van de raadsfractie van VSA. Het burgerinitiatief beoogde het doorgaande autoverkeer via de Burgemeester van Hoofflaan te weren. GBV heeft hiermee niet ingestemd. Ik zal hieronder uitleggen waarom.

Laat allereerst duidelijk zijn, dat GBV absoluut niet tegen het instrument burgerinitiatief is. Integendeel, het geeft burgers de mogelijkheid om zaken geagendeerd te krijgen in de gemeenteraad, die burgers belangrijk vinden. In een tijd waarin burgerparticipatie belangrijk is, is het goed dat er dergelijke instrumenten zijn. GBV ziet dan ook zeker de meerwaarde van het instrument burgerinitiatief!

Een burgerinitiatief kan je beoordelen op het feit dat het een burgerinitiatief is, of op basis van de inhoud. GBV kiest hier duidelijk voor de inhoud! Ook bij een burgerinitiatief moet een voorstel wel realiteitsgehalte hebben. Het heeft natuurlijk totaal geen zin om voor de bühne aan de slag te gaan met inzet van personeel en geld met een onderwerp, waarvan wij de stellige overtuiging hebben dat de uitkomst nooit wordt wat de initiatiefnemer voor ogen heeft. Dat was hier naar ons idee absoluut het geval. De Burgemeester van Hoofflaan is een cruciale verkeersader voor het autoverkeer en die autoluw maken of afsluiten is in onze optiek gewoonweg onwenselijk.

Daarbij komt dat een voorstel natuurlijk ook aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. En dat was naar mening van GBV niet het geval. Bovendien mag een initiatief geen vraag zijn over het gemeentelijk beleid. Dat was naar ons idee wel aan de orde, het voorstel stelde immers vraagtekens bij de bestaande wegcategorisering, zoals die eind 2019 in het GVVP (verkeersplan) is vastgesteld.

De initiatiefnemer stelde nog in het krantenbericht over deze zaak in het ED dat de plaatselijke verordening bepaalt dat een burgerinitiatief ambtelijk moet worden ondersteund voordat het aan de raad wordt voorgelegd. En dat er dus een fout zou zijn gemaakt. Hier zien we een mooi voorbeeld van selectief lezen. In artikel 5 staat in lid 2 dat de griffier de zaak begeleid en zo nodig zal zorgen voor ambtelijke ondersteuning. Het woordje ‘moet’ is dus absoluut niet aan de orde in deze.

De voltallige oppositie voerde als argument aan om toch actief met het voorstel aan de slag te gaan, omdat het de eerste keer was dat een burgerinitiatief werd ingediend. Dat vindt GBV, met alle respect voor de inzet van initiatiefnemers, geen steekhoudend argument. Wij beoordelen, zoals altijd, een voorstel op inhoud. Ook dit initiatief dus. En wij zijn van oordeel dat het geen enkele zin heeft om hierin tijd en geld te investeren omdat het open houden van de Burgemeester van Hoofflaan voor autoverkeer van essentieel belang is voor de afwikkeling daarvan. Wij willen de initiatiefnemers geen valse hoop geven over een andere uitkomst. Mensen vinden dat de politiek duidelijk moet zijn en niet om zaken heen moet draaien. Dat vindt GBV ook en daarom hebben wij de insteek gekozen zoals we hebben gedaan.

Wél vindt GBV dat we de voorwaarden voor een burgerinitiatief eens goed moeten evalueren zodat het bij toekomstige initiatieven voor burgers klip en klaar is waarover voorstellen wel en niet moeten gaan en aan welke criteria daarbij moet worden voldaan.

De huidige oppositiepartijen (D66, CDA, HVV, en Senioren Veldhoven) vonden dat een onderzoek uitgevoerd moest worden naar maatregelen om doorgaand autoverkeer op de Burgemeester van Hoofflaan te weren, de coalitiepartijen GBV, VVD en PvdA vonden en vinden dat een slecht idee. Deze weg moet wat GBV betreft een open gebiedsontsluitingsweg blijven met een belangrijke rol voor de afwikkeling van doorgaand autoverkeer. Daardoor koos een raadsmeerderheid voor het niet volgen van het burgerinitiatief. Het is binnenkort aan de kiezer om hierover een oordeel te vellen.

Youri van Oorschot
Raadslid GBV