Noodlokalen bij een school in Oerle: waarom wel/niet?

Leestijd - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 30-05-2019

Een item dat de lokale politiek in de afgelopen maanden bezig hield, was het verzoek van het schoolbestuur Veldvest aan de gemeente om bij haar basisschool St. Jan Baptist in Oerle enkele noodlokalen te plaatsen. Dit omdat het aantal aanmeldingen voor deze school flink is toegenomen in de laatste tijd. Vooral uiteraard vanuit de nieuwbouwwijk Oerle-Zuid, waar verhoudingsgewijs veel jonge gezinnen wonen. Logisch, deze vraag, zou je dan ook eerste instantie geneigd zijn te denken. Natuurlijk wil je kinderen in Oerle en Oerle-Zuid zoveel mogelijk thuisnabij naar school laten gaan. En de gemeente heeft nu eenmaal de wettelijke plicht tot huisvesting van scholen, dus gewoon doen!

Maar toch ligt het allemaal wat genuanceerder en ingewikkelder. In Veldhoven is het beleid dat scholen bij ruimtegebrek een verzoek doen aan de gemeente om extra lesruimtes beschikbaar te stellen. Dat kan in zowel permanente als in tijdelijke vorm. Dat hangt af van de te verwachten ontwikkelingen qua leerlingaantallen in de verdere toekomst. Maar wat volgens het gemeentelijk beleid eerst moet, is bezien in hoeverre binnen een redelijke afstand van de school in kwestie lokaalruimte beschikbaar is op reeds bestaande scholen. We willen immers zo min mogelijk leegstand van leslokalen. Die afstand was in het verleden zelfs omschreven, nl. binnen een straal van 2 km. Dat is in 2015 losgelaten, maar het geeft wèl een indicatie wat een redelijke afstand mag worden geacht.

En daar gaat ie dan. Bijvoorbeeld de straat Zwartbont in Oerle-Zuid ligt ongeveer 800 meter van St. Jan Baptist af en 1700 meter (volgens Google autometers) van basisschool De Berckacker in Heikant-west. Afstanden die in alle redelijkheid te overzien zijn. Als je dus lokalen leeg hebt staan bij De Berckacker, dan ligt het in lijn met het gemeentelijk beleid om daar eerst naar te kijken alvorens te investeren in nieuwe (nood-)lokalen. Dit principe en deze beleidslijn geldt voor heel Veldhoven en dus ook voor de wijk Oerle.

Wat de zaak nu extra bijzonder maakt is het volgende: We hebben in Veldhoven 2 schoolbesturen: RBOB de Kempen en Veldvest. Alle basisscholen zijn Veldvest-scholen behalve de openbare school Dick Bruna, die onder RBOB valt. Dick Bruna zit inmiddels op 3 locaties, te weten in de hoofdvestiging aan de Roek in de Kelen, in de MFA Noord en in basisschool Aan ‘t Heike, die formeel van Veldvest is maar waar Dick Bruna eerder ook lokalen heeft gekregen op grond van de genoemde verordening. Ook zij had liever extra lokalen gekregen bij de Roek of de MFA Noord. Maar moest deze lokalen accepteren. Voor het goede begrip, de afstand tussen de hoofdvestiging van Dick Bruna en Aan ‘t Heike bedraagt 1500 meter, die tussen de MFA Noord en Aan ‘t Heike is zelfs 1700 meter. Precies vergelijkbaar met de situatie van St. Jan Baptist ten opzichte van de Berckacker. Het voordeel van de laatste is zelfs nog dat deze 2 scholen dezelfde directeur hebben.

In 2016 had Dick Bruna opnieuw tekort aan lokaalruimte en deed weer een beroep op de gemeente. De school wilde daarbij niet naar een vierde locatie vanwege een nog grotere versnippering. Men vroeg daarom om 2 extra lokalen, die over leken in de vestiging Aan ‘t Heike. Die waren verhuurd aan de kinderopvang, alleen maakte Korein er feitelijk geen gebruik van. Veldvest als hoofdeigenaar van deze school weigerde echter hieraan mee te werken en verzocht de gemeente de verordening (lees: het gemeentelijk beleid) toe te passen. Op grond hiervan werden aan Dick Bruna 2 lokalen aangeboden in basisschool De Berckacker als passende oplossing. Want dat is een eis vandaag de dag: er moet sprake zijn van een passende oplossing. Dick Bruna weigerde dit en stapte naar de rechter. Die gaf de gemeente gelijk, de verordening was correct toegepast, er was de school een passende oplossing geboden. Dick Bruna heeft het vervolgens met kunst en vliegwerk binnen de 3 locaties maar weer opgelost. Men had geen behoefte aan 2 lokalen op een vierde locatie!

En wat nu wat wrang is: schoolbestuur Veldvest, dat in 2016 nog hamerde op een strikte toepassing van het gemeentelijk beleid op onderwijshuisvesting, vraagt nu om hiervan in Oerle af te wijken, terwijl de afstanden tussen de beschikbare gebouwen exact vergelijkbaar zijn. Daar knelt het verzoek tot realisatie van extra lokalen in Oerle. Oerle is net zo goed een wijk van Veldhoven en dient op dezelfde manier te worden behandeld als de andere, niet meer, niet minder. Het uitgangspunt van ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ is hierbij absoluut aan de orde. Er is geen enkele reden om dit nu anders te benaderen.

Het gaat dus om meer dan simpelweg de vraag of er een paar noodlokalen beschikbaar gesteld zouden kunnen worden. Overigens, naast dit alles is de gemeente in gesprek met de 2 schoolbesturen in Veldhoven om te komen tot een zgn. IHP (Integraal HuisvestingsPlan). Hierin kunnen alle mogelijke afspraken met elkaar gemaakt worden. Ook over het toestaan van nieuwbouw en noodlokalen. Daarvoor is het wel nodig dat de schoolbesturen elkaar wat gunnen, zodat het een verhaal van geven en nemen kan worden. M.a.w. als we afspreken dat het gemeentelijk beleid soepeler moet worden qua huisvesting, dan behoort dat tot de mogelijkheden. Dus wat GBV betreft gaan gemeente, Veldvest en RBOB De Kempen snel aan de slag teneinde hierover overeenstemming te bereiken. In het belang van de leerlingen en leerkrachten in Veldhoven. In heel Veldhoven!