Veldhoven van het gas

Leestijd - 5-10 minuten
Frank Lauwers
Steunfractielid - 29-12-2021

Op 21 december 2021 is de transitievisie warmte vastgesteld in de Raad. Vanuit het klimaatakkoord is elke gemeente dit verplicht. Deze visie beschrijft de route naar een aardgasvrij Veldhoven in 2050. Met uitvoering van deze visie draagt Veldhoven bij aan de landelijke klimaatdoelstelling en verminderen we onze CO2 uitstoot. Tegelijkertijd zorgt Veldhoven voor comfortabelere woningen en zijn de inwoners beter beschermd tegen stijgende energiekosten.

In de praktijk betekent dit dat zo’n 18.000 Veldhovense woningen aangepast zullen moeten worden. Gebruik maken van duurzame warmtebronnen en installaties, isoleren en gasfornuizen vervangen door elektrische kookplaten; veel Veldhovenaren zullen hier in de toekomst mee te maken krijgen.

De transitievisie warmte beschrijft de stappen waarmee Veldhoven in eerste instantie een aardgasreductie van 25% in 2030 wil bereiken om vervolgens in 2050 volledig aardgasvrij te kunnen zijn. Veldhoven kiest ervoor om stap voor stap aan de slag te gaan. Dat zorgt voor meer keuzevrijheid en minder tijdsdruk. Anderzijds wil Veldhoven snel stappen zetten, daarom is ervoor gekozen om twee paden te bewandelen.

In de eerste plaats een gemeentebrede aanpak. Hieronder vallen projecten en activiteiten waar heel Veldhoven aan mee kan doen. Deze aanpak is met name gericht op woningeigenaren. Er worden campagnes georganiseerd die de bewustwording vergroten, inwoners zullen actief geïnformeerd worden over de mogelijkheden en daar waar nodig wordt hulp geboden.

Ten tweede een gebiedsgerichte aanpak. De buurten d’Ekker, de Polders en ’t Look zullen de zogenaamde focusbuurten zijn. In deze buurten worden (pilot)projecten opgezet, worden alle partners betrokken en wordt samen met de bewoners bepaald welke stappen er het best op welk moment gezet kunnen worden. Dit gaat verder dan isoleren en het installeren van warmtepompen. Er zal in deze buurten ook integraal gekeken worden naar bijvoorbeeld het verbeteren van het leefklimaat, energiebesparing of het installeren van zonnepanelen. De insteek is dat van de projecten in deze buurten veel geleerd kan worden, zodat deze lessen later ook in andere buurten van waarde zijn.

Binnen de gemeentebrede en gebiedsgerichte aanpak zal bijzondere aandacht zijn voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en mensen met een kleine beurs. Veldhoven vindt het belangrijk dat de lusten en de lasten eerlijk verdeeld worden en dat iedereen (zonder dwang) mee kan doen.

Om deze stevige ambitie waar te maken moet de gemeente Veldhoven de regie nemen. Er zal gestuurd worden op het behalen van de doelstelling. Er zullen projecten opgezet worden en initiatieven van andere partijen en inwoners zullen gestimuleerd worden. Alle plannen worden uitgewerkt in de uitvoeringsagenda Gebouwde Omgeving 2022-2025.

GBV ondersteunt de doelstellingen uit het klimaatakkoord en de transitievisie warmte. We vinden duurzaamheid belangrijk, voor onszelf, onze kinderen en voor de aarde. We willen ons de komende jaren graag inzetten om deze doelen te realiseren. We zijn daarom blij met de inzet van de vrijwilligers van Veldhoven Duurzaam, een laagdrempelig en onafhankelijk aanspreekpunt waar al onze inwoners terecht kunnen voor advies. U bent elke zaterdagmiddag welkom bij het informatiecentrum van Duurzaam Veldhoven (City Passage) met vragen zoals: Is mijn woning geschikt voor zonnepanelen? Wat kan ik doen als ik van het aardgas af wil? Hoe kan ik energie besparen? Wat kan ik doen om mijn huis beter te isoleren?

Frank Lauwers

Foto: Getty Images/iStockphoto