Zomaar een oordeelsvormende raadsvergadering op dinsdag 14 februari 2023

Leestijd - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 16-02-2023

Op 14 februari jl. vond een zogenaamde oordeelsvormende raadsvergadering plaats. Voor veel mensen, die deze term niet veel zegt: voorheen spraken we van een commissievergadering, die ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering diende. Raadsstukken worden in principe altijd in 2 vergaderingen behandeld. Een enkele keer wordt een stuk rechtstreeks op de raadsagenda geplaatst, maar dat gebeurt bij hoge uitzondering.

Behalve het feit dat aan het einde van deze bijeenkomst ons zeer gerespecteerde raadslid en partijleider Mariënne van Dongen-Lamers noodgedwongen afscheid nam van de actieve politiek vanwege een nieuwe baan, leek het allemaal weinig voor te stellen. Slechts 4 bespreekstukken, waarvan er enkele waarschijnlijk bestempeld zouden gaan worden als hamerstukken voor de raadsvergadering. Hetgeen trouwens ook gebeurde. De komende raadsvergadering gaat op deze manier inhoudelijk nog weinig voorstellen. Maar dat terzijde. Er vielen mij 2 andere dingen nadrukkelijk op.

Het laatste stuk, dat werd besproken, betrof het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026, waarvan onze burgemeester vanuit het college de portefeuillehouder is. Er werden hem een aantal vragen gesteld door de aanwezige raads- en steunfractieleden. En wat gebeurde er tijdens de beantwoording door de burgemeester? Een CDA-raadslid meende de burgemeester te moeten manen, dat hij zich net als raadsleden ook moest houden aan de maximale toegestane spreektijd van 3 minuten. Gevolg: de voorzitter (ook CDA) verzocht de burgemeester daarop zijn verhaal af te ronden. Waarop er wat vragen nog snel werden afgeraffeld.

Dit kan toch niet, wat een onzin! Op de eerste plaats is nooit gezegd dat voor collegeleden altijd een maximale spreektijd geldt. Dat kan ook niet, want bij complexe onderwerpen en/of veel gestelde vragen is 3 minuten natuurlijk veel te kort. Dat portefeuillehouders het beknopt houden als het kan, prima! Maar als er meer tijd nodig is, dan is dat zo. Alle partijen hebben immers recht op een fatsoenlijk antwoord op de door hen gestelde vragen. En een portefeuillehouder moet daartoe ook voldoende gelegenheid krijgen. Immers, als hij geen juiste of onvolledige informatie verstrekt, wordt dat vervolgens weer verweten. Bovendien, er was tijd genoeg. De vergadering was rond 22.00 u ook afgelopen.

Maar hier komt nog iets bij. Tijdens de bespreking van alle stukken gingen diverse sprekers van verschillende partijen ruim over de 3 minuten-grens heen. Een grens, die voor hen wèl nadrukkelijk geldt! Een lid van de PvdA had een bijdrage van 4,5 minuut, een lid van de VVD 5,5 minuut. En hier werd nauwelijks iets van gezegd. Enkel als iemand al klaar was met zijn of haar betoog werd de overschrijding even gemeld door de voorzitter. Een wethouder, mevrouw Giesbertz (D66), maakte het nog veel bonter, ze had voor haar beantwoording van vragen over een raadstuk uit haar portefeuille in de eerste termijn maar liefst bijna 25 minuten (!) nodig. Ongestoord, niet aangespoord tot haast door wie dan ook! Naast het feit dat het manen van de burgemeester niet eens terecht was, werd er dus ook nog eens met 2 maten gemeten. De bejegening van onze burgemeester vond en vind ik dan ook echt niet kunnen, onterecht en ongepast. Ik hoop oprecht, dat dit niet meer gaat voorkomen, het op deze manier schofferen van onze eerste burger dient de Veldhovense belangen zeker niet.

Waar ik me eveneens over verbaasde, hield verband met een raadsstuk dat ging over de financiering van het uitvoeringsprogramma energietransitie gebouwde omgeving. Portefeuillehouder daarvan is wethouder Giesbertz. Een groot voorstander van meer dualisme, klare taal met in haar portefeuille onder meer communicatie. En wat zien we gebeuren?

Toevallig is haar eigen partij D66 dit keer als laatste aan de beurt om het woord te mogen voeren. De andere 6 partijen die zitting hebben in de raad, buitelden vervolgens over elkaar heen met kritiek op het gepresenteerde stuk. Grofweg kwam de kritiek neer op 2 dingen:

  • Het raadsstuk was bijna niet te snappen, onduidelijk en iedereen had dan ook zijn eigen interpretaties
  • De beoogde systematiek stond bij diverse partijen ter discussie als onwenselijk

De klare taal was ver te zoeken en de raadsleden opperden dan ook al snel om het stuk maar terug te nemen. Hoe kun je nou op basis van een zo onduidelijk en ingewikkeld verhaal een groot besluit als dit nemen, waarmee uiteindelijk miljoenen zijn gemoeid? De wethouder leek hiertoe in eerste instantie ondanks de kritiek niet bereid. Uiteindelijk moest zij na een schorsing toch zwichten voor de druk vanuit de vergadering.

Wat nog meer hilarisch was: haar eigen partij D66, die als laatste het woord kreeg (dat gaat om toerbeurt) stelde in haar bijdrage het raadsstuk wel een goed stuk te vinden. Als enige! Heel begrijpelijk en eigenlijk een hamerstuk. Nou, dan vraag ik me toch echt af waar die nieuwe bestuurscultuur met meer dualisme terug te vinden is? In elk geval niet hier, dit was een staaltje van de eigen wethouder tegen beter weten in de hand boven de kop houden. Overigens, mocht het niet tegen beter weten in zijn, dan is het misschien nog wel erger! Mind you, ik heb helemaal niets tegen partijen, die het dualisme wat minder strak interpreteren en achter de eigen mensen gaan staan waar mogelijk. Dat zouden wij als GBV zeker ook doen. Maar ik heb wèl iets tegen politici, die menen op dit punt anderen de maat te moeten nemen, terwijl ze zelf niet doen wat ze in woord belijden.

Waarvan acte!

Hans van de Looij
Raadslid GBV