Aandacht voor Kromstraat-De Plank blijft bij GBV

Leestijd 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 08-08-2016
  • Kruispunt voorlopig nog niet aangepast
  • Definitief standpunt na aanleg Zilverbaan in 2017
  • GBV houdt vinger aan de pols

In de leesmap voor de raad was onlangs een informatienota opgenomen met een advies over hoe om te gaan met de inrichting van het kruispunt Kromstraat-De Plank. Deze nota baseerde zich daarbij op een advies, dat was uitgebracht door het bureau Kragten. In deze raadsperiode was immers afgesproken om te onderzoeken in hoeverre het wenselijk resp. noodzakelijk is om dit kruispunt fysiek anders in te richten.

GBV ijvert al enkele jaren voor de herinrichting van dit kruispunt. Het is naar onze stellige overtuiging erg onoverzichtelijk en onduidelijk qua inrichting en wordt als subjectief onveilig ervaren door veel weggebruikers. Wat door het bureau ook wordt onderkend en onderschreven. Vooral voetgangers en fietsers, de zwakkere verkeersdeelnemers, hebben moeite met de oversteekbaarheid van het kruispunt en hun positie op de weg.

Tegelijkertijd is ook vastgesteld dat het met de objectieve onveiligheid lijkt mee te vallen. Natuurlijk is elk ongeval er een teveel, maar  1 geregistreerd ongeval in 5 jaar geeft inderdaad geen beeld van een grote mate van onveiligheid en gevaar. Dat geldt evenzeer voor het feit dat over deze situatie in 2 jaar tijd slechts 2 klachten werden ingediend.

Dat wil niet zeggen dat GBV daarmee nu van mening is, dat we aan dit punt niets meer zouden moeten doen. Integendeel, wij blijven onverkort voorstander van  een fysieke aanpassing van de situatie.

Wij hebben hierbij wel onze twijfels of de door het bureau aangedragen optie 2 (het aanleggen van een vrije fietsstructuur) de beste is. Een belangrijke reden dat er op dit moment weinig ongevallen gebeuren is naar ons idee juist de vermenging van auto’s en fietsers, waaraan de snelheid wordt aangepast. Die zal echter naar onze inschatting fors toenemen bij het ontvlechten van de verschillende typen verkeersdeelnemers op de kruising, waardoor het risico op een ongeval naar verwachting eerder zal toenemen. Zeker omdat die ontvlechting maar over een korte afstand zal plaatsvindt en de fietsers en het autoverkeer weer direct na het passeren daarvan weer in elkaars nabijheid komen.

Ons lijkt daarom optie 3 (verkeerslichten) de beste oplossingsrichting; die geeft nl. alle typen verkeersdeelnemers de rust en ruimte om de kruising vanuit alle richtingen veilig over te steken. En is daarbij ook financieel de meest gunstige qua uitvoering.

GBV blijft van mening dat een herinrichting van het kruispunt kromstraat-De Plank noodzakelijk blijft in de nabije toekomst, maar kan zich vinden in het voorstel om dit nu nog even niet te doen omwille van de volgende redenen:

1.       Het effect van de aan te leggen Zilverbaan op dit kruispunt zal pas echt blijken nadat deze nieuwe  weg is aangelegd in 2017. Dat is al over 1 jaar aan de orde. Dan kunnen we middels een nieuwe observatie bezien wat dan de beste oplossingsrichting is voor Kromstraat-De Plank. Gezien de objectieve ongevalscijfers kunnen we daar nog even op wachten.

2.       De gemeentelijke financiën vragen op dit moment enige terughoudendheid met nieuwe investeringen.

De GBV-fractie heeft het college laten weten zich voor nu te kunnen vinden in het feit dat de kruising Kromstaat-De Plank voorlopig niet wordt aangepast met daarbij de nadrukkelijke kanttekening dat een definitief standpunt hierover eerst dan wordt ingenomen nadat de Zilverbaan is gerealiseerd en in gebruik genomen èn een nieuwe observatie is gedaan naar de situatie die dan op genoemde kruising is ontstaan.