Betaald parkeren in Veldhoven: alles op een rij

Leestijd - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 27-04-2015
  • Huidige situatie moet worden aangepast
  • Winkeliers willen liefst gratis parkeren in City Centrum
  • Coalitie maakt weloverwogen andere keuze

Een veelbesproken onderwerp in de politieke arena was in de afgelopen maanden het betaald parkeren. De huidige situatie werd geëvalueerd en de uitkomst daarvan luidde in elk geval dat aanpassingen noodzakelijk waren, in welke zin dan ook. Onder meer vanwege het beschikbaar komen van nieuwe mogelijkheden zoals het zogenaamde bel-parkeren. Dit alles mede in het verlengde van het 2 jaar geleden unaniem door de raad geaccordeerde CentrumOntwikkelingsPlan (COPr).

In het verkiezingsprogramma van GBV staat hierover, dat ‘Betaald parkeren moet worden heroverwogen’. Meer concreet werd hiermee bedoeld om alle voors- en tegens van betaald parkeren in het CityCentrum nog eens goed tegen het licht te houden alvorens te komen tot een mogelijke  aanpassing van de huidige situatie. Het coalitieakkoord met VSA en D66 sluit daar op aan. Hierin staat: ‘We kijken naar een budget neutrale parkeeroplossing waarbij de verblijfstijd in het City Centrum wordt verlengd. Het parkeerbeleid wordt geëvalueerd en aangepast aan nieuwe behoeften en mogelijkheden.’

Hierop zijn meerdere scenario’s verkend en bekeken. Maar voordat we daar op ingaan, eerst even de voorgeschiedenis terughalen.

Een jaar of 20 geleden werd door de politiek welbewust gekozen om betaald parkeren in te voeren. Dat zou tegelijk gebeuren met Winkelcentrum Woensel. Mede vanwege de daaruit voorziene opbrengsten kon de huidige parkeergarage onder het Meiveld worden gerealiseerd, zodat het parkeergeld ook zoveel mogelijk ten goede zou komen aan het parkeren zelf. Argumenten om hiervoor te kiezen waren destijds o.a. het reguleren van het parkeren en het fietsgebruik stimuleren.

In 2006 werd besloten tot de renovatie van de parkeerterreinen Braak-Noord en Braak-Zuid, wat in de jaren daarna ter hand werd genomen. De kapitaallasten van deze investering, 900.000 euro, werden ten laste gebracht van het parkeerbedrijf. Hiermee was iedereen akkoord.

In 2009 werd het parkeerbeleid geëvalueerd. Deze evaluatie werd besproken in de raadscommissie verkeer, die van oordeel was dat het beleid geen fundamentele aanpassing behoefde. Betaald parkeren in het Centrum was voor geen enkele partij een issue. Het stuk werd voor de raad geagendeerd als hamerstuk en unaniem aangenomen door VSA, PvdA, VVD, CDA , SV en GBV. D66 zat toen nog niet in de raad.

In 2013 werd het CentrumOntwikkelingsPrograma in de raad besproken. Hierin werd over het betaald parkeren gezegd dat de kwaliteit hiervan moest verbeteren. Betalen achteraf moest mogelijk worden en het betaalgemak vergroot. Het COPr werd door alle betrokken partners onderschreven en unaniem door alle partijen in de raad gesteund. Met de complimenten alom over het gevolgde proces en geen enkele bemerking over het betaald parkeren in het CityCentrum. Tot zover deze terugblik.

Onlangs werd er een voorstel door het College bekend gemaakt waarin werd aangegeven welke aanpassingen van de huidige situatie het college zoal voor ogen stonden. Er werd onder meer voorgesteld om de openingstijden van de parkeergarage te verruimen, het achteraf kunnen betalen op een aantal plekken mogelijk te maken via slagboomparkeren en de huidige verouderde automaten te vervangen waardoor nieuwe betaalmogelijkheden als bel-parkeren mogelijk zouden worden. Alles in lijn met het verleden. Een ding was wel duidelijk: betaald parkeren in het CityCentrum moest worden voortgezet.

Bepaalde winkeliers keerden zich nu opeens tegen dit laatste. Er moest wat hen betreft toch gratis parkeren komen, eventueel  in combinatie met een blauwe zone. Sommige politieke partijen, die mede aan de wieg stonden van het betaald parkeren en dit tot en met 2013 blijkbaar geen enkel probleem vonden, gingen hier in eerste instantie in mee. Hoe redelijk was nu die eis?

Op de eerste plaats zou een dergelijke stap de gemeente vele tonnen euro’s gaan kosten. Er moet dan al gauw gedacht worden aan bedragen van ergens tussen de 600.000 en 1.000.000 euro per jaar. Dit maakt het daarmee akkoord kunnen gaan wel heel lastig:

  1. De financiën van de gemeente staan op dit moment sowieso al enorm onder druk, dit geld is momenteel gewoon niet beschikbaar;
  2. Er is destijds veel geld geïnvesteerd in het parkeren (bouw parkeergarage, opknap parkeerterreinen) wat terug verdiend zou worden met betaald parkeren;
  3. Er is dan geen sprake van een budget neutrale oplossing en is dus in strijd met het coalitieakkoord.

Bovendien, uit onderzoeken en ervaringen in andere gemeenten blijkt, dat niet aangetoond kan worden dat (deels) gratis parkeren leidt tot extra winkelend publiek en daarmee tot extra omzet voor de winkeliers. Dus de aannames hieromtrent vanuit de winkeliers zijn op z’n minst discutabel.

Daar komt dan nog bij dat de toenmalige argumenten van het beter willen reguleren van het parkeren en het stimuleren van het fietsgebruik dan geheel of gedeeltelijk terzijde worden geschoven, terwijl die motieven onverminderd van kracht zijn.

Het collegevoorstel ligt wèl in lijn met de eerdere uitgangspunten en voorziet in een meer klantvriendelijker parkeerbeleid dan tot nu toe het geval is. Zo heeft het achter de slagboom parkeren niet alleen het voordeel dat men nooit teveel hoeft te betalen, maar bovendien dat er geen enkel risico meer bestaat om een parkeerboete te krijgen. De klant betaalt immers bij vertrek en kan relaxt in het winkelgebied verblijven zonder angst voor een bon bij terugkomst bij de auto.

Zaten er in het collegevoorstel dan geen punten die wat genuanceerd konden worden?

Zeker wel. GBV heeft hiervoor samen met de coalitiegenoten een amendement gemaakt en ingediend om enkele scherpe randjes van het oorspronkelijke voorstel te halen:

  • Er komt geen startarief van 20 eurocent
  • Het dagtarief op het langparkeerterrein aan de Repel wordt niet verhoogd tot 4,50 euro maar tot 4 euro
  • Er komt een blauwe zone voor kort parkeren bij het politiebureau ten gunste van AH en snackbar

Bovendien heeft GBV gevraagd om nog eens goed naar de situatie te kijken voor de gebruikers van het zwembad en andere gebruikers van Den Ekkerman en de mogelijkheid tot het behoud van een bewaakte fietsenstalling. Dat is door de portefeuillehouder toegezegd.