De afvalproef: hoe denkt u erover?

Leestijd - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 02-03-2014

GBV heeft grote twijfels over de opzet van de nu lopende afvalinzamelingsproef in de wijken Zeelst en Meerveldhoven. Vooral het werken met restafvalzakken en het laten wegbrengen van luiers en incontinentiematerialen naar centrale punten in de wijken vindt GBV geen goede manier van inzamelen. In de onlangs verspreide nieuwsbrief was de gemeente nogal positief over de proef, maar vinden de burgers die ermee moeten werken dat ook? Daarom is GBV momenteel bezig met een digitale enquête om steekproefsgewijs de mening van de mensen hierover te peilen. Woont u in Zeelst of Meerveldhoven en wilt u hieraan meedoen? Stuur dan een mail naar ons secretariaat via de link ‘contact’ bovenaan op deze pagina. De politiek roept steeds te willen luisteren naar de burgers, GBV doet dit ook!

De afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven

GBV is tegen de  voortzetting van de afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven in de huidige vorm en pleit er voor om deze voortijdig te staken. GBV is nadrukkelijk niet op voorhand tegen een andere manier van afval inzamelen. Maar de nu gekozen vorm heeft bepaalde nadelen, waardoor GBV er zich niet in kon en kan vinden.

Al bij aanvang van de proef heeft GBV in 2013 al haar bezwaren geuit, o.a. per brief aan het college op 28 mei, nu bijna een jaar geleden. De bezwaren werden door het college terzijde geschoven, de proef zou onverminderd en ongewijzigd doorgaan. De grootste problemen die GBV met de proef heeft, zijn de nieuwe manieren van het aanbieden van bepaalde afvalvormen:

1. Incontinentiematerialen en luiers moeten naar centrale containers worden gebracht. Maar je laat naar idee van GBV mensen met incontinentieproblemen geen afval dat daarmee verband houdt centraal inleveren. Dat is te privacygevoelig en dat gaan mensen ook niet doen.

2. Restafval moet worden aangeboden in plastic zakken, die een keer per 4 weken worden opgehaald. Deze zakken met restafval kunnen opengescheurd worden door dieren met mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Bovendien: waar bewaar je die zakken? Buiten? Binnen?

Onze gedachte was dan ook al direct dat zowel de restafvalzakken als de centrale containers nauwelijks gebruikt zullen worden. GBV meende  te kunnen constateren dat er weinig draagvlak bij de bewoners voor bestaat.  Vooral door gesprekken met mensen uit het proefgebied. Om dit nu enigszins te objectiveren heeft GBV een  aantal  mini-enquêtes uitgezet onder bewoners van genoemde wijken. De eerste 54 zijn inmiddels terug ontvangen.

De uitkomsten bevestigen in elk geval de gedachte dat de proef niet echt wordt omarmd door het publiek: 74 % is niet tevreden over de nieuwe inzamelwijze.

Maar ook het feitelijke gebruik van de nieuwe inzamelvormen, te weten de centrale containers en de restafvalzakken, stelt in absolute zin weinig tot niets voor:

  1. 74 % van de ondervraagden gaf aan de afvalzak niet of slechts af en toe te gebruiken.
  2.  Op donderdag 6 maart om 08.45 heeft GBV een eigen schouw gedaan in de straten: Vijverstraat, Kruisstraat (gedeelte), St. Severinuslaan, Blaarthemseweg (gedeelte), Binnenweg en Heuvelstraat. Hier staan ruim 200 woningen. Op 15 plekken waren restafvalzakken aangeboden. Dat is dus bij ongeveer 7,5 % van de woningen en het bevestigt bovenstaande beeld nadrukkelijk , dat het systeem van restafvalzakken niet werkt.
  3. In Zeelst en Meerveldhoven wonen ongeveer 7.600 inwoners. Van oktober t/m december 2013 is 6.740 kg luiers en incontinentiemateriaal centraal ingezameld.  Dat is minder dan 1 kg per inwoner. Van oktober t/m december 2013 is 12.100 kg aan restafval via de restafvalzakken ingezameld. Dat is iets meer dan 1,5 kg per inwoner. In totaal dus werd op deze manieren slechts 2,5 kg afval per inwoner opgehaald.  In de oude situatie werd in een vergelijkbare periode in 2012 51 kg restafval opgehaald en 31 kg via de groene kliko. Dus de nieuwe manier van inzamelen (centrale plekken en restafvalzakken) betreft slechts 2,5 per inwoner ten opzichte van een totaal van 82 kg per inwoner.

 De eerste bevindingen onderschrijven  het beeld dat GBV al had over de proef:

  1. De proef wordt nauwelijks gedragen door het publiek;
  2. De feitelijke opbrengsten van de nieuwe, aanvullende vormen van inzamelen zijn zeer mager;
  3. De mensen gooien in principe nog steeds vrijwel alles in de grijze en groene kliko.

Op basis hiervan kan de conclusie van GBV niet anders luiden dan dat die al was:

Stop met de lopende  proef in deze vorm en bedenk nieuwe, andere vormen van inzamelen, die wel gedragen worden, uitvoerbaar zijn en renderen. Nog een jaar doorgaan op deze weg is onwenselijk.  Maar trek vooral niet de conclusie dat deze manier goed  is om in te voeren voor heel Veldhoven.

Als we als politiek echt willen luisteren naar wat de burgers vinden, dan kunnen we enkel besluiten met de proef in deze vorm direct te stoppen.

Uitkomsten eerste  54 enquêtes

Vraag  1. Past u de scheiding van afval consequent toe  zoals de gemeente het bedoeld heeft?

10  Ja        11  Meestal wel         5  Af en toe         28  Nee   

Vraag 2. Gebruikt u de grijze kliko ook nog  voor zaken als etensresten, luiers en/of incontinentiematerialen?

 19  Ja       5 Meestal wel          7 Af en toe         23   Nee 

Aanvullende vraag:  Blijft u dit in de toekkomst doen?

30 Ja 

Vraag 3. Gebruikt u nu de groene kliko veel meer dan in de oude situatie?

9  Ja         27 Hetzelfde           18  Nee   

Vraag 4. Gebruikt u de zgn. restafvalzak zoals de bedoeling is?

10 Ja          4 Meestal wel        9 Af en toe           31 Gebruik de zak helemaal niet  

Vraag 5. Bent u tevreden over de huidige proef?

11  Ja         40  Nee                  3  Maakt me niet uit

 Wat is dus het beeld?

Ad. 1 – 61 % past de afvalscheiding zoals bedoeld nauwelijks  of niet toe.

Ad. 2 – 57 % gooit nog steeds etensresten, luiers en incontinentiematerialen in de grijze kliko en geeft ook aan dit te zullen blijven doen. 

Ad. 3 – 17 % geeft aan de groene kliko meer te gebruiken dan voorheen.

Ad. 4 –  57 % gebruikt de restafvalzak helemaal niet, 74 % niet of af en toe.

Ad. 5 – 74 % is niet tevreden met de nieuwe situatie, 20 % wel.

(Ook VSA heeft eerder op haar website een enquête gehad over dit onderwerp. Daar liet ruim 70 % weten niet tevreden te zijn over de proef. Ook dat komt weer  overeen met onze bevindingen. )