De toekomstige afvalinzameling in Veldhoven

Leestijd - 5-10 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 01-03-2015
 • De afvalproef in Zeelst en Meerveldhoven wordt aangepast
 • Punten van kritiek van GBV zijn gehonoreerd in nieuw voorstel
 • Nieuwe vorm van inzamelen kan goedkeuring GBV vooralsnog dragen

In 2014 was GBV niet voor de voortzetting en verdere uitrol over heel Veldhoven van de afvalinzamelproef in Zeelst en Meerveldhoven in de vorm zoals die tot dan toe werd ingevuld. Nogmaals, GBV is nadrukkelijk niet op voorhand tegen een andere (lees: betere) manier van afval scheiden en inzamelen. Maar de uitgeprobeerde vorm had bepaalde nadelen, waardoor GBV er zich niet in kon vinden.

Die punten waren kort gezegd:

 1. Incontinentiematerialen en luiers moesten naar centrale containers worden gebracht. GBV kon (en kan!) zich heel goed voorstellen dat dit voor een aantal mensen erg gevoelig ligt.
 2. Restafval moest worden aangeboden in plastic zakken, die een keer per 4 weken worden opgehaald. Dat zag GBV niet zitten, er werd in de praktijk ook heel weinig gebruik van gemaakt, zo leerde een eigen schouw.

GBV constateerde (enquête, gesprekken, mailverkeer) dat er weinig draagvlak voor de uitgeprobeerde wijze van scheiden en inzamelen bestond in Zeelst en Meerveldhoven. In 2014 werd dan ook politiek ingezet door GBV op een aanpassing van de proef, voordat deze vorm van scheiden en inzamelen in heel Veldhoven zou worden ingevoerd. Dat was ook een verkiezingsbelofte en die is nu waargemaakt in het raadsbesluit van eind februari jl.

Hoe gaat het in de toekomst worden in Veldhoven? In hoofdlijnen als volgt:

 1. De groene kliko blijft en wordt in de toekomst elke week opgehaald. Waarbij nadrukkelijk nog eens wordt gesteld dat alle etensresten (ook vlees) hierin horen te gaan.
 2. Het plastic wordt nu in zakken opgehaald. Dit wordt uitgebreid met blik en kartons. Daarvoor komen stevigere zakken beschikbaar.
 3. Het restafval gaat niet meer in een plastic zak, maar kan gewoon in de grijze kliko worden aangeboden. Omdat dit minder wordt door hetgeen staat in de 2 bovengenoemde punten, wordt de grijze kliko iets minder vaak (nog maar 1 keer per 4 weken) opgehaald. Luiers en incontinentiematerialen kunnen in de toekomst op centrale plekken worden ingeleverd, maar mogen ook in de grijze kliko worden aangeboden.
 4. Het aanbieden van andere zaken zoals papier, glas en klein chemisch afval blijft zoals het was.

Kortom, we kunnen tevreden zijn over het aangepaste voorstel. Immers, hieruit blijkt (opnieuw) dat GBV haar verkiezingsbeloften serieus neemt. Aan de 2 grootste kritiekpunten (aanbieden incontinentiematerialen en restafval in zakken) is immers volledig tegemoet gekomen.

Dat we het allemaal op een iets andere manier gaan proberen in te vullen, dat is natuurlijk onontkoombaar. We hebben immers een opgave om te komen tot een drastische vermindering van het restafval in de regio, ook in Veldhoven. Dat kun je niet bereiken door het huidige systeem van afval scheiden en inzamelen ongewijzigd te laten.

Het enige aspect dat we in elk geval nog even goed in de gaten moeten houden is het aanbod van plastic, blikwerk en kartons in plastic zakken. GBV vraagt zich af in hoeverre dit overlast zou kunnen gaan geven met betrekking tot:

 1. Wegwaaien van zakken met name op ophaaldagen
 2. Het kapottrekken van zakken door dieren (katten, ratten)

Navraag in omliggende gemeenten die al met dit systeem werken heeft ons voorlopig gerust gesteld. Daar doen zich deze problemen niet of nauwelijks voor. Mede op grond daarvan heeft GBV besloten het voorstel zoals het er nu is een kans te geven. In 2017 is er een evaluatie van de nieuwe wijze van afvalinzameling voorzien. Mocht de praktijk op bepaalde punten toch weerbarstiger blijken en bepaalde onacceptabele knelpunten gaan opleveren, dan zal GBV erop aandringen versneld te evalueren teneinde deze zaken zo snel mogelijk op te lossen. Het college heeft toegezegd daar dan zeker voor open te staan.

We houden onze GBV-vingers aan de gemeentelijke pols.