Fietsontsluiting Zilverackers: een onverwacht hoofdpijndossier!

Leestijd 5 - 10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 13-07-2023

Een van de hoofdpijndossiers van dit moment lijkt de fietsontsluiting van de nieuwe wijk Zilverackers te zijn. Wat is het geval?

Er moet snel een nieuwe fietsverbinding komen vanuit Zilverackers in oostelijke richting naar het City Centrum en Eindhoven. Temeer omdat de toekomstige auto-ontsluiting van deze wijk voor haar bewoners ook al wat minder optimaal lijkt te worden dan oorspronkelijk de bedoeling was.

GBV was en is daarbij een voorstander van het aanleggen van een fietspad door het park De Vogelzang. Bij voorkeur zover mogelijk aan de noordzijde van dit park naast het daar al gelegen wandelpad. Met een (kleine) fysieke afscheiding tussen beide paden, zodat er geen vermenging van fietsers en voetgangers hoeft plaats te vinden.

De reden van dit standpunt zijn vooral:

  • Het is de meest direct mogelijke verbinding tussen Zilverackers en de splitsing Sterrenlaan-Bossebaan. Die bovendien perfect kan aansluiten op de toekomstige rotonde bij de splitsing Sondervick-Antwerpsebaan. Die ligt pal voor het park en vormt de meest veilige oversteek van de Sondervick;
  • Daarmee qua kosten ook de goedkoopste oplossing;
  • Het voorkomt dat er illegaal door het park wordt gefietst, wat nu het geval is;
  • Door het zo noordelijk mogelijk te situeren blijft het karakter van het huidige park vrijwel ongeschonden bestaan

Het wordt er hierdoor zelfs verkeersveiliger op. Nu wordt er vaak illegaal over alle aanwezige paden in De Vogelzang gefietst, dat is straks naar verwachting grotendeels verleden tijd. GBV voelde zich in dit standpunt gesteund door ter zake kundige partijen als de politie, de fietsersbond en VSV (Veldhoven Samen Verkeersveilig), die ook de voorkeur gaven aan deze optie.

De huidige coalitie HvV, Groen Links-PvdA, D66 en CDA was echter van oordeel dat een fietspad door het park niet wenselijk is. Gesteund door een aantal inwoners van de wijken Zonderwijk en ’t Look. Er kwam een tweede variant ter sprake, nl. een fietsverbinding te maken via de Saturnus en de Sitterlaan. Deze variant kreeg in eerste aanleg hun steun, al was het kostenplaatje daarvan hoog: 2,7 miljoen euro voor aanpassingen aan de genoemde wegen.

Bij de Algemene Beschouwingen in november 2022 kwam HvV – mede daarom – plots met een derde optie: het eerste deel door het park, om de daar aanwezige dahlia vereniging heen en dan alsnog aan takken op de Sitterlaan. GBV steunde dit voorstel om een hele simpele reden: beter iets door het park dan niets! Maar ideaal vonden wij dit natuurlijk niet.

Hoe is de situatie nu?
Inmiddels hebben de nieuwe bewoners van Huysackers (dus niet nieuwe bewoners van Veldhoven, velen wonen allang hier!) zich verenigd en gemeld. Zij laten weten in het geheel niet gecharmeerd te zijn van de oplossing via de Saturnus-Sitterlaan. En hebben dat ook kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad via een nieuwe spreekrechtmogelijkheid. Zij vonden met name ook, dat zij als belangrijkste toekomstige gebruikers onvoldoende zijn gehoord in deze kwestie.

Naar aanleiding daarvan heeft GBV per brief aan het college gevraagd of het mogelijk is om de hele zaak nog een keer met alle betrokken partijen te overwegen. Zodat we recht doen aan de recent ingevoerde spreekrechtmogelijkheid om in de raad te kunnen spreken door inwoners over een niet-geagendeerd onderwerp. De politiek wilde immers de mening van mensen nog meer serieus nemen dan voorheen gebeurde!

Het antwoord was teleurstellend: we gaan dit niet doen. Er heeft al genoeg participatie plaatsgevonden en dit overdoen kost weer veel tijd en leidt tot vertraging in de voortgang. En uit een eerdere opiniepeiling bleek al dat 2/3 van de respondenten voor een verbinding via de Sitterlaan is. Tevens werd vermeld dat de door HvV en GBV voorgestelde derde combivariant slechter scoorde dan de twee andere varianten; die lijkt daarmee dus van de baan!

Hierop heeft GBV de volgende conclusies getrokken:

  • Het ingevoerde spreekrecht lijkt op deze manier geen recht te worden gedaan. De mensen wordt het idee gegeven, dat er naar hen wordt geluisterd. Maar het is duidelijk dat daarna met die inbreng niets wordt gedaan. Ook al was die goed onderbouwd.
  • Verkeerskundig gezien komt er mogelijk een oplossing waaraan echt de nodige haken en ogen zitten. De Sitterlaan wordt ingericht als een fietsstraat, waarin de auto te gast is. Snapt iedereen hoe dat eruit gaat zien? Een fietsstraat daar? Met vele in/uitritten bij de woningen en zijstraten van rechts? Krijgen de fietsers dan voorrang op die zijstraten? In een 30 km gebied, waar rechts voorrang heeft? Is dit wat de bewoners van de Sitterlaan allemaal goed beseffen?

Kortom, er zijn wel degelijk hele goede redenen om nog eens goed stil te staan bij hetgeen men wil gaan doen met de beoogde fietsverbinding. Temeer omdat naar ons idee de variant Vogelzang wel degelijk beter scoort dan de variant Saturnus-Sitterlaan. De gehanteerde matrix is op bepaalde punten zeker niet volledig naar ons idee. Verder menen we begrepen te hebben, dat de mensen van Zonderwijk geen ingrijpende verkeerskundige aanpassing van de Sitterlaan willen. Zeker zal een heroverweging extra tijd gaan kosten. Maar iets sub-optimaals gaan maken, waarmee mensen gedurende vele jaren geconfronteerd worden, lijkt GBV nog meer onwenselijk. Dus alle begrip voor een burgerinitiatief om dit onderwerp opnieuw op de raadsagenda te krijgen!

Hans van de Looij
Vice-fractievoorzitter GBV

Heeft u na het lezen van dit stuk vragen of interesse in politiek?
Neem contact met ons op.