Invalide-parkeren bij nieuw zwembad: veel slechter dan voorheen

Leestijd - 5-10 minuten
Pierre Bijnen
Raadslid - 11-08-2022

Namens de GBV-fractie heb ik gemeend aandacht te moeten vragen voor de volgende kwestie:

Bij de laatste raadsvergadering voor het zomerreces kwam via het Vragenhalfuur de kwestie ‘invalidenparkeerplaatsen zwembad’ aan de orde. Op mondelinge vragen hierover van de fractie SV gaf wethouder Van Broekhoven (HvV) aan op dit moment geen mogelijkheden te zien de parkeersituatie voor mensen met een beperkte mobiliteit ter plaatse te kunnen verbeteren. Met name ook vanwege het ontbreken van budget.

De GBV-fractie was echter via ondergetekende op dat moment ook al inhoudelijk bezig met deze kwestie. Na kennis te hebben genomen van de brief, waarin het probleem vanuit de samenleving werd aangekaart, heb ik hierover allereerst een aantal inhoudelijke gesprekken gevoerd. De conclusie van de GBV-fractie naar aanleiding hiervan was, dat er wel degelijk iets mogelijk lijkt om de betreffende doelgroep van de zwembadgebruikers tegemoet te komen. De oplossing kan naar ons idee betrekkelijk eenvoudig worden gerealiseerd aan de zuidkant van het zwembad nabij de aansluiting van de toegangsroute op De Bussels.

Op deze plek liggen links van de pad, die naar de ingang van het zwembad voert, 2 openbare parkeerplaatsen. Op de ruimte tussen deze parkeerplaatsen en de zijgevel van het zwembad kunnen vrij eenvoudig 2 invalidenparkeerplaatsen gerealiseerd worden, haaks op de reeds aanwezige parkeerplaatsen aan de straatzijde. De beschikbare ruimte tussen die parkeervakken en de zijgevel van het zwembad bedraagt nl. ongeveer 9 meter. Ter info: de 2 nieuwe aan de Repelzijde aangebrachte invalidenparkeerplaatsen zijn elk 3m60 breed. De oprit en pad ter plekke zijn eveneens 3m60 breed, dus de toegang tot de nieuwe parkeerplekken is ook geen enkel probleem.

Ten aanzien van het budget aspect, dat door de wethouder werd aangekaart het volgende:
De gemeente heeft vele miljoenen geïnvesteerd in de nieuwe zwemvoorziening. Ook de uiteindelijke herinrichting van het park gaat naar verwachting heel veel geld kosten. Het klinkt de GBV-fractie dan ook wat vreemd in de oren, dat er nu niet een relatief klein bedrag gevonden kan worden om onze inwoners met een beperking tegemoet te komen door de weg naar de ingang van het zwembad zo kort mogelijk te maken. Daarbij kan overigens een sobere uitvoering van de 2 door ons beoogde invalidenparkeerplaatsen worden overwogen, omdat over de definitieve inrichting van het gebied nog een ei gelegd moet gaan worden. Te denken valt aan kunststof matten waartussen gras kan groeien. Maar dat laten we vooralsnog graag aan het College over hierin een keuze te maken.

We hebben aan het College de volgende vraag voorgelegd per brief:

Is het College bereid uitvoering te geven aan bovenstaand voorstel om in de directe omgeving van de zuidkant van de toegangsweg naar de ingang van het zwembad alsnog 2 (tijdelijke) invalidenparkeerplaatsen te realiseren?

Het moge duidelijk zijn dat we daarmee tevens bedoelen: op korte termijn. Wij wachten de inhoudelijke reactie op deze vraag met belangstelling af.

Pierre Bijnen
raadslid