SCOOTERS OP TROTTOIR

Leestijd - 5 minuten
Tavita van Galen
Raadslid - 28-04-2020

Geacht college,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Er wordt de afgelopen jaren meer en meer nagedacht over en geëxperimenteerd met alternatieve vormen van vervoer in het kader van milieuverbetering. De meer traditionele vormen van transport dragen bij aan vervuiling en verdere opwarming van de aarde. Daarom doen elektrische auto’s en fietsen meer en meer hun intrede en maken we kennis met fenomenen als deelauto’s en scooters. Een begrijpelijke ontwikkeling in het licht van een groter belang.

We zien in het Veldhovense straatbeeld de zogeheten Go-sharing scooter, een leenscooter tegen vergoeding, verschijnen. Door het hopelijk veelal mooi weer van de komende tijd, zal naar verwachting het gebruik hiervan toenemen. Met hun appelgroene kleur vallen de voertuigen van GO- sharing zeker op. Nu zien veel mensen daarbij een onwenselijke ontwikkeling. Niet het gebruik ervan wordt als storend ervaren, dit valt alleen maar toe te juichen uit milieubelang. Maar wat ergernis oplevert is de fase na het gebruik van deze scooters.

Zover ons bekend moet een scooter in het openbaar gebied in principe worden gestald op het trottoir. Wat we echter veel horen en inmiddels ook uit eigen waarneming al diverse keren hebben kunnen vaststellen, is dat veel gebruikers het voertuig na hun rit midden op een trottoir neerzetten in plaats van zoveel mogelijk aan de zijkant. Met als gevolg dat andere weggebruikers, met name mensen die gebruik moeten maken van een hulpmiddel zoals een rolstoel of rollator hun weg op het trottoir niet meer kunnen vervolgen. Met alle ergernis van dien, waardoor een mogelijk milieuvriendelijk alternatief op den duur een negatieve uitstraling gaat krijgen bij toenemend gebruik ervan.

Namens de GBV-fractie zou ik u willen vragen:
1. Klopt de aanname dat scooters gestald dienen te worden op het trottoir, maar dat daarbij iemand op een plek alleen daar mag stallen, als er voldoende ruimte overblijft zodat alle weggebruikers die gebruik mogen maken van een trottoir veilig en fatsoenlijk kunnen passeren?
2. Indien dit het geval is, bent u bereid te overwegen:
a. Hieromtrent via de u ten dienste staande media enige voorlichting te geven aan scootergebruikers, die zich mogelijk hun fout niet eens realiseren;
b. Contact te leggen met GO-sharing hoe zij eraan kunnen en willen bijdragen dit probleem mee aan te pakken, bijv. door dit nadrukkelijk onder de aandacht van hun klanten te brengen;

In hoeverre handhaving hierbij in een  later stadium aan de orde moet en kan komen, laten wij graag ter overweging aan uw college. De GBV-fractie wil bij voorkeur in eerste instantie via voorlichting op publieksvriendelijke wijze aandacht vragen voor het stallen van voertuigen, die op trottoirs moeten staan.