’t Look op de schop: moet dat overal?

Leestijd - 5-10 minuten
Hans van de Looij
Vicefractievoorzitter - 13-01-2014

Er bereiken ons signalen dat een aantal bewoners van de wijk ’t Look grote bedenkingen hebben tegen hun gedeelte van het inmiddels gereed gekomen herinrichtingsplan van hun wijk. Dat gebeurt zowel schriftelijk als anderszins via diverse (informele) contacten. De klachten komen in veel gevallen op het volgende neer:

  • Er worden ‘problemen’ opgelost die er niet zijn;
  • Dat gaat in bepaalde  gevallen dan onnodig ten koste van het ter plaatse aanwezige groen;
  • Er worden verkeerskundige maatregelen voorzien die geen enkel doel dienen maar wel als negatief ingrijpend worden ervaren door burgers.

Zo hebben we kennis kunnen nemen van de brief, waarmee de bewoners van De Goudslager bezwaar aantekenen voor het plangedeelte voor hun directe woonomgeving. Waarvan een aantal argumenten hout lijkt te snijden.

Maar ook is er bijv. de situatie in de Scheerder. Hier ligt nu een erf, dat doodloopt en waar enkel de eigen bewoners en hun bezoekers gebruik van maken. Dit gedeelte moet nu opeens worden ingericht als 30-km/u gebied. Omdat dit ooit zou zijn besloten, zo wordt tegen de bewoners gezegd. Natuurlijk geeft het Verkeerscirculatieplan (VCP) aan dat er een scheiding moet komen tussen hoofdwegen en verblijfsgebieden en dat verblijfsgebieden ingericht moeten worden als 30-km/u gebied (zie pag. 24 en 26 van het VCP van februari 2007).  Maar dat is naar ons idee wel bedoeld om erftoegangswegen, die nu nog een 50 km/u snelheidsregime kennen, te kunnen downgraden. En niet om erven (en zeker niet degene, die niet eens een doorgaande functie hebben) qua snelheidsregime te gaan opwaarderen naar een hoger niveau, nota bene tegen de wens van de bewoners. De logica daartoe ontbreekt naar idee van GBV dan ook volledig. Zeker als dat bovendien een onevenredig grote en als onnodig ervaren impact heeft op de totale fysieke inrichting, omdat de nieuwe situatie meer ruimte vergt. Zo moeten er nu naar idee van de gemeente trottoirs komen, wat ten koste gaat van heel veel groen.

Het komt op GBV in elk geval over dat op bepaalde gedeelten (die bij u zeker bekend zullen zijn) de bewoners zeer ontevreden zijn met het nu gepresenteerde herinrichtingsplan. Daarom lijkt het ons aangewezen om hiermee even pas  op de plaats te maken en nog eens goed naar die planonderdelen te kijken met de bewoners alvorens tot de feitelijke uitvoering over te gaan. Teneinde te kunnen komen tot een zo breed mogelijk  breed  draagvlak onder de bewoners van ’t Look. Uiteindelijk moeten zij er naar tevredenheid kunnen wonen.

Hier komt nog bij dat bij een veel minder ingrijpende herinrichting wellicht de totale uitvoeringskosten van het plan naar beneden bijgesteld kunnen worden. Iets, wat de raad in meerderheid bij de begrotingsbehandeling van 2012 aangaf wenselijk te vinden. Dan zou het mes aan meerdere kanten kunnen snijden bij een mogelijke aanpassing van de huidige plannen, zoals:

  • Meer draagvlak onder de bevolking
  • Minder kosten voor de gemeente
  • Meer besparing van groen
  • Geen onnodige wijziging van de huidige infrastructuur.

Hierover hebben wij het college per brief vragen gesteld. We zijn benieuwd naar de antwoorden.